Skip to main content
European Anti-Fraud Office

Mis on OLAFi ülesanded?

Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse väga erinevaid programme ning projekte, millega muudetakse inimeste elu paremaks nii ELis kui ka mujal maailmas. ELi eelarvevahendite ebaõige kasutamine või ELi eelarve allikateks olevatest maksudest, tasudest ja lõivudest kõrvalehoidmine tekitab otsest kahju ELi kodanikele ning loob eelarvamusi kogu Euroopa idee suhtes.

Oma ülesannete täitmiseks teeb OLAF järgmist:

  • uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
  • aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete tõsiseid üleastumisi;
  • edendab ELi pettusevastast strateegiat.

Mida võib OLAF uurida?

OLAF võib uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:

  • ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
  • teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
  • kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete tõsiste üleastumiste kohta.

OLAFi juurdluse etapid

OLAF saab teavet võimalike pettuste ja eeskirjade eiramise kohta erinevatest allikatest. Enamikel juhtudel laekub teave kontrollimiste tagajärjel, mida teevad ELi vahendite haldajad Euroopa institutsioonides või liikmesriikides.

Kõiki OLAFile esitatud väiteid kõigepealt hinnatakse, et määrata kindlaks, kas need kuuluvad ameti vastutusalasse ning kas need vastavad juurdluse algatamise nõuetele.

Juurdlused võivad hõlmata intervjuusid ja kohapealseid kontrolle ning need liigitatakse ühte järgmisest kolmest kategooriast.

  • Sisejuurdlused Need on haldusjuurdlused Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes, eesmärgiga tuvastada pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, sealhulgas ametikohustuste tõsiste rikkumistega seotud juhtumid.
  • Välisjuurdlused Need on haldusjuurdlused väljaspool Euroopa Liidu institutsioone ja asutusi, eesmärgiga tuvastada füüsiliste ja juriidiliste isikute pettusi või muud ebaseaduslikku tegevust. Juhtumid liigitatakse välisjuurdlusteks, kui põhiosa juurdlusmaterjalist esitab OLAF.
  • Koordineerimine OLAF toetab juurdlusi, mida viivad läbi liikmesriikide asutused või ELi muud üksused, aidates kaasa teabe kogumisele ja vahetamisele ning kontaktide loomisele.

Pärast uurimise lõpetamist esitab amet asjaomastele ELi institutsioonidele ja riikide valitsustele soovitused võetavate meetmete kohta, milleks on tavaliselt kriminaaluurimise alustamine, summade sissenõudmine või muud distsiplinaarmeetmed. Seejärel jälgib amet, kuidas neid soovitusi rakendatakse. 

Juurdlusmenetlusi käsitlevad suunised OLAFi töötajatele
2021. aasta majandamiskava 
Strateegiline kava 2020–2024