Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Reports

Reports

  1. ελληνικά
  2. English

OLAF reports

Every year OLAF publishes an annual report presenting its activities of the previous year, statistics of its investigative performance as well as examples of cases.

European Commission reports

Other reports