Europees Bureau voor fraudebestrijding

Wat doen wij?

Wat doen wij?

Wie zijn wij?

De EU financiert allerlei programma's en projecten om het leven van mensen in de EU en daarbuiten te verbeteren. Maar als EU-geld verkeerd wordt gebruikt of als er EU-belastingen en -heffingen worden ontdoken, schaadt dat de Europese burger en daarmee de hele Europese Unie.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is het enige EU-orgaan dat bevoegd is om fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen.

OLAF vervult zijn missie door:

  • onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude en corruptie met EU-middelen om te zorgen dat het geld van de Europese belastingbetalers volledig terechtkomt bij projecten die de werkgelegenheid en groei in Europa stimuleren
  • bij te dragen tot het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen te onderzoeken
  • een solide EU-fraudebestrijdingsbeleid te ontwikkelen

Wat doen wij?

OLAF onderzoekt fraude, corruptie of andere onregelmatigheden met financieel nadeel voor de EU. De zaken hebben betrekking op:

  • de EU-uitgaven, met als belangrijkste uitgavenposten de structuurfondsen, het landbouw- en het plattelandsbeleid, de directe uitgaven en de buitenlandse hulp
  • bepaalde EU-inkomsten, met name de douanerechten
  • ernstig wangedrag van personeel en leden van de EU-instellingen

Hoe verloopt een onderzoek?

OLAF krijgt uit allerlei bronnen informatie over mogelijke fraude en onregelmatigheden. In de meeste gevallen is die informatie het resultaat van controles door instanties die bij EU-instellingen of in EU-landen EU-geld moeten beheren.

Bij iedere tip gaat OLAF na of de zaak onder zijn bevoegdheid valt en aan de voorwaarden voldoet om nader te worden onderzocht.

Wordt er een zaak van gemaakt, dan valt die in een van de volgende drie categorieën.

  • Interne onderzoeken: administratieve onderzoeken bij EU-instellingen en -organen naar eventuele fraude, corruptie of andere illegale praktijken die de financiële belangen van de EU schaden, inclusief ernstige ambtsovertredingen.
  • Externe onderzoeken: administratieve onderzoeken buiten de EU-instellingen en -organen naar eventuele fraude of andere onregelmatigheden door natuurlijke of rechtspersonen. Een zaak geldt als extern onderzoek indien OLAF het merendeel van de input voor het onderzoek levert.
  • Coördinatiezaken: OLAF draagt bij aan onderzoeken van nationale instanties of andere EU-diensten door het inwinnen en uitwisselen van informatie en contacten te vergemakkelijken.

Instructies voor het personeel van OLAF over onderzoeksprocedures
Managementplan 2019
Strategisch plan 2016-2020