Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Mūsu misija

Mūsu misija

Kas ir OLAF

No Eiropas Savienības (ES) budžeta finansē daudzas programmas un projektus, kuru mērķis ir uzlabot pilsoņu dzīvi visā ES un aiz tās robežām. ES budžeta līdzekļu nepareizs izmantojums un izvairīšanās no budžetu veidojošajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem tieši kaitē Eiropas iedzīvotājiem, kā arī visam ES projektam.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir vienīgā ES struktūra, kuras uzdevums ir atklāt ar ES finanšu līdzekļiem saistītus krāpšanas gadījumus, tos izmeklēt un nepieļaut.

OLAF īsteno savu misiju:

  • veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju, kas saistīta ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri sekmē darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā;
  • stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot nopietnus pārkāpumus, ko pieļāvuši ES ierēdņi un ES iestāžu darbinieki;
  • veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Ko dara OLAF

OLAF var izmeklēt jautājumus, kas saistīti ar krāpšanu, korupciju un citiem pārkāpumiem, kas ES finanšu intereses skar attiecībā uz:

  • visiem ES izdevumiem – galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
  • dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
  • aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku izdarītiem būtiskiem pārkāpumiem.

OLAF izmeklēšanas gaita

Informāciju par krāpšanu un pārkāpumiem OLAF saņem no visdažādākajiem avotiem. Vairumā gadījumu šī informācija tiek iegūta pārbaudēs, ko veic personas, kas atbild par ES līdzekļu pārvaldību ES iestādēs vai dalībvalstīs.

Visus apgalvojumus, kurus saņem OLAF, sākotnēji novērtē, lai noteiktu, vai tas ir kompetents tos izskatīt un vai ir izpildīti obligātie kritēriji, kas ļauj sākt izmeklēšanu.

Kad lieta ir atvērta, to klasificē vienā no šādām trijām kategorijām –

  • iekšēja izmeklēšana: tā ir administratīva izmeklēšana, ko īsteno ES iestāžu un struktūru ietvaros, lai atklātu krāpšanas vai korupcijas gadījumus vai jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas kaitē ES finanšu interesēm, īpaši būtiskus nodarījumus, kas saistīti ar profesionālās darbības veikšanu;
  • ārēja izmeklēšana: tā ir administratīva izmeklēšana, ko īsteno ārpus ES iestādēm un struktūrām, lai atklātu krāpšanu un citus pārkāpumus, ko izdarījušas fiziskas vai juridiskas personas. Izmeklēšanu uzskata par ārēju, kad OLAF pašu spēkiem veic lielāko daļu izmeklēšanas darba;
  • koordinēšanas lietas: veicinot informācijas un kontaktu iegūšanu un apmaiņu, OLAF palīdz veikt izmeklēšanu, ko īsteno valstu iestādes vai citi ES dienesti.

OLAF darbiniekiem paredzētās pamatnostādnes par izmeklēšanas procedūrām
Vadības plāns 2019. gadam
Stratēģiskais plāns 2016.–2020. gadam