Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Mūsų darbas

Mūsų darbas

Kas yra OLAF

Iš Europos Sąjungos biudžeto skiriama lėšų įvairioms programoms ir projektams, kurie naudingi Europos Sąjungoje ir už jos ribų gyvenantiems žmonėms. Dėl netinkamo ES lėšų naudojimo arba vengimo mokėti mokesčius ir muitus, kuriais grindžiamas ES biudžetas, tiesiogiai nukenčia Europos Sąjungos piliečiai ir daroma žala visam Europos projektui.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra vienintelė ES įstaiga, kuriai suteikti įgaliojimai nustatyti, ištirti ir nutraukti sukčiavimo naudojant ES lėšas atvejus.

OLAF savo uždavinius vykdo:

  • atlikdama nepriklausomus su ES lėšomis susijusio sukčiavimo ir korupcijos atvejų tyrimus, kad užtikrintų, jog visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami projektams, galintiems sukurti darbo vietų Europoje ir paskatinti jos ekonomikos augimą,
  • tirdama sunkius ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių nusižengimus ir taip padėdama stiprinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis,
  • formuodama patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

OLAF veikla

OLAF gali, kilus įtarimams dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitų nusikaltimų, turinčių įtakos ES finansiniams interesams, tirti atvejus, susijusius su:

  • visomis ES išlaidomis; pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba,
  • kai kurių sričių ES pajamomis, daugiausia muitais,
  • įtarimais dėl ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių rimtų nusižengimų.

OLAF tyrimų eiga

OLAF iš daugybės šaltinių gauna informacijos apie galimą sukčiavimą ir kitokius pažeidimus. Dažniausiai šią informaciją po patikrų pateikia už ES lėšų tvarkymą atsakingi ES institucijų darbuotojai arba valstybių narių paskirti asmenys.

Visa ši informacija visų pirma įvertinama ir nusprendžiama, ar klausimas priklauso tarnybos kompetencijai ir ar pateikti įtarimai atitinka kriterijus, kad būtų galima pradėti tyrimą.

Visos OLAF bylos skirstomos į tris toliau nurodytas kategorijas.

  • Vidaus tyrimai – tai administraciniai tyrimai, atliekami ES institucijose ir įstaigose siekiant nustatyti sukčiavimo, korupcijos ar kokios nors kitokios ES finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veikos atvejus, įskaitant rimtus su profesinių pareigų vykdymu susijusius pažeidimus.
  • Išorės tyrimai – tai administraciniai tyrimai, atliekami ne Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, siekiant nustatyti fizinių ar juridinių asmenų sukčiavimo arba kokios nors kitokios neteisėtos veikos atvejus. Bylos laikomos išorės tyrimais, jei OLAF atlieka didžiąją tyrimo dalį.
  • Koordinavimas – tai atvejai, kai OLAF padeda nacionalinėms institucijoms arba kitiems Bendrijos padaliniams atlikti tyrimus: rinkti informaciją ir ja keistis, palaikyti ryšius.

Tyrimo procedūrų gairės OLAF darbuotojams
2019 m. valdymo planas
2016–2020 m. strateginis planas