Euroopa Pettustevastane Amet

Meie tegevus

Meie tegevus

Mis on OLAF?

Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse väga erinevaid programme ning projekte, millega muudetakse inimeste elu paremaks nii ELis kui ka mujal maailmas. ELi eelarvevahendite ebaõige kasutamine või ELi eelarve allikateks olevatest maksudest, tasudest ja lõivudest kõrvalehoidmine tekitab otsest kahju ELi kodanikele ning loob eelarvamusi kogu Euroopa idee suhtes.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on ainus ELi asutus, kes on volitatud tuvastama, uurima ja ära hoidma ELi rahaliste vahenditega seotud pettusi.

Oma ülesannete täitmiseks teeb OLAF järgmist:

  • uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
  • aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete tõsiseid üleastumisi;
  • edendab ELi pettusevastast strateegiat.

OLAFi tegevus

OLAF võib uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:

  • ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
  • teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
  • kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete tõsiste üleastumiste kohta.

OLAFi juurdluse etapid

OLAF saab teavet võimalike pettuste ja eeskirjade eiramise kohta erinevatest allikatest. Enamikel juhtudel laekub teave kontrollimiste tagajärjel, mida teevad ELi vahendite haldajad Euroopa institutsioonides või liikmesriikides.

Kõiki OLAFile esitatud väiteid kõigepealt hinnatakse, et määrata kindlaks, kas need kuuluvad ameti vastutusalasse ning kas need vastavad juurdluse algatamise nõuetele.

Kui juhtum avatakse, siis liigitatakse see vastavalt ühte järgmisest kolmest kategooriast.

  • Sisejuurdlused Need on haldusjuurdlused Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes, eesmärgiga tuvastada pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, sealhulgas ametikohustuste tõsiste rikkumistega seotud juhtumid.
  • Välisjuurdlused Need on haldusjuurdlused väljaspool Euroopa Liidu institutsioone ja asutusi, eesmärgiga tuvastada füüsiliste ja juriidiliste isikute pettusi või muud ebaseaduslikku tegevust. Juhtumid liigitatakse välisjuurdlusteks, kui põhiosa juurdlusmaterjalist esitab OLAF.
  • Koordineerimine OLAF toetab juurdlusi, mida viivad läbi liikmesriikide asutused või ELi muud üksused, aidates kaasa teabe kogumisele ja vahetamisele ning kontaktide loomisele.

Suunised OLAFi töötajatele juurdluste menetlemiseks
2019. aasta majandamiskava
Strateegiline kava 2016–2020