Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Hvad laver vi?

Hvad laver vi?

Hvad er OLAF?

EU's budget finansierer en lang række programmer og projekter, der er med til at gøre livet bedre for borgerne både i og uden for EU. Uretmæssig anvendelse af EU's midler eller unddragelse af skatter, afgifter og bidrag til EU's budget er et direkte angreb mod EU's borgere og skader hele det europæiske projekt.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er det eneste EU-organ med mandat til at afsløre, efterforske og standse svindel med EU's midler.

OLAF udfører sin opgave ved at:

  • gennemføre uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge når frem til projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
  • bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
  • udarbejde en forsvarlig EU-politik til bekæmpelse af svig.

Hvad laver OLAF?

OLAF kan efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:

  • alle EU's udgifter: de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
  • visse aspekter af EU's indtægter, primært told
  • mistanke om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Forløbet af en OLAF-undersøgelse

OLAF modtager oplysninger om mulige tilfælde af svig og uregelmæssigheder fra mange forskellige kilder. Oplysningerne stammer i de fleste tilfælde fra kontroller udført af de ansvarlige for forvaltningen af EU's budget i EU-institutionerne eller medlemslandene.

Alle påstande indgivet til OLAF bliver først vurderet for at afgøre, om de falder inden for kontorets mandat, og om de opfylder kriterierne for at indlede en undersøgelse.

Når en sag påbegyndes, klassificeres den i en af følgende tre kategorier:

  • Interne undersøgelser: Interne undersøgelser er administrative undersøgelser inden for EU's institutioner og organer, der har til formål at afsløre svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der påvirker EU's finansielle interesser, som bl.a. alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser.
  • Eksterne undersøgelser: Eksterne undersøgelser er administrative undersøgelser uden for EU's institutioner og organer, der har til formål at afsløre svig eller andre uregelmæssigheder hos fysiske eller juridiske personer. Sager klassificeres som eksterne, når OLAF udfører størstedelen af undersøgelsesarbejdet.
  • Koordinationssager: OLAF bidrager til undersøgelser, der udføres af de nationale myndigheder eller andre afdelinger inden for EU, ved at lette indsamling og udveksling af oplysninger og kontakter.

Retningslinjer vedrørende undersøgelsesprocedurerne for OLAF's ansatte
Forvaltningsplan for 2019
Strategisk plan for 2016-2020