Evropský úřad pro boj proti podvodům

Naše činnost

Naše činnost

Jaké je poslání úřadu OLAF

Z rozpočtu Evropské unie se financuje celá řada programů a projektů, jež mají přispět ke zlepšení životních podmínek lidí nejen v EU, ale i v jiných zemích. Dochází-li ke zneužívání finančních prostředků z rozpočtu EU, k daňovým únikům nebo k neplacení cla a jiných dávek, které mají být součástí rozpočtu EU, poškozuje to přímo evropské občany i celý evropský projekt.

OLAF svou úlohu naplňuje tím, že:

  • provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, aby se zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků EU budou využity na projekty, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k růstu v Evropě
  • přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů jejích orgánů
  • vypracovává účinnou politiku boje proti podvodům.

Co může OLAF vyšetřovat

OLAF může vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti:

  • s veškerými výdaji EU – hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc
  • s některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel
  • s podezřeními na závažné pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU

Fáze vyšetřování ze strany OLAF

OLAF získává informace o možných podvodech a nesrovnalostech z mnoha zdrojů. Na podezření z podvodů a nesrovnalostí zpravidla při kontrolách upozorňují osoby, jež odpovídají za správu finančních prostředků EU v rámci evropských orgánů či členských zemí.

Veškeré případy podezření na podvodnou činnost projdou v úřadu OLAF prvotním posouzením, jehož cílem je určit, zda spadají do jeho pravomoci a zda splňují kritéria k zahájení vyšetřování.

Součástí vyšetřování mohou být rozhovory se zúčastněnými stranami a inspekce prostor. Vyšetřování se dělí na tyto kategorie:

  • Vnitřní vyšetřování – tím se rozumí správní vyšetřování v orgánech a institucích EU s cílem odhalit podvod, korupci či jinou nezákonnou činnost, která má negativní dopad na finanční zájmy Evropských společenství. Do této kategorie spadají rovněž případy závažného neplnění služebních povinností.
  • Vnější vyšetřování – to má rovněž správní povahu, ale provádí se mimo orgány a instituce EU. Cílem je odhalit podvod či jinou nesrovnalost, kterých se dopustila fyzická či právnická osoba. Aby případ spadal do této kategorie, musí se na jeho vyšetřování OLAF podílet převážnou měrou.
  • Koordinační činnost – OLAF se podílí na vyšetřování, která provádějí jiné instituce EU či vnitrostátní úřady tím, že jim usnadňuje sběr a výměnu informací i kontaktů.

Jakmile je vyšetřování uzavřeno, úřad doporučí orgánům EU a vládám příslušných zemí další postup: jedná se obvykle o doporučení zahájit vyšetřování trestného činu, vyžadovat vrácení finančních prostředků nebo přijmout jiná disciplinární opatření. Úřad také monitoruje, jak jsou tato doporučení prováděna. 

Pokyny ohledně postupů při šetření pro zaměstnance OLAF

Plán řízení na rok 2021 

Strategický plán na období 2020-2024