Oficiul European de Luptă Antifraudă

Contextul juridic

Contextul juridic

Lupta împotriva fraudei își are temeiul juridic în articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (care înlocuiește articolul 280 din Tratatul CE).

1. Înființarea OLAF

Modificări:

2. Rolul OLAF și investigațiile pe care le efectuează

Următoarele regulamente și acorduri definesc rolul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și stabilesc mandatul acestuia pentru efectuarea de investigații administrative. Este vorba de investigații efectuate în statele membre care privesc interesele financiare ale UE și de investigații care vizează personalul instituțiilor europene.

3. Legislația europeană orizontală privind verificările/inspecțiile efectuate la fața locului în statele membre

4. Legislația europeană sectorială

 Următoarele regulamente conțin prevederi referitoare la prevenirea și identificarea neregulilor:

5. Notificarea neregulilor și recuperarea fondurilor incorect utilizate

Finanțarea PAC:

Fondurile structurale europene, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime:

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane:

Finanțarea în domeniul afacerilor interne:

6. Armonizarea legislațiilor UE în materie penală

Convenții privind armonizarea legislațiilor europene în materie penală

1) Primul protocol
2) Al doilea protocol și nota explicativă
3) Protocolul privind competențele Curții de Justiție

Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare de către statele membre a Convenției UE din 26 iulie 1995 și a protocoalelor anexe:

a) raportul din 2004 și anexa
b) raportul din 2008 și anexa

Notă: Pentru toate statele membre, cu excepția Danemarcei, Convenția PIF va fi înlocuită de directiva PIF (a se vedea mai jos). Convenția PIF va rămâne aplicabilă doar în cazul Danemarcei. Termenul-limită pentru implementarea directivei PIF este iulie 2019.

Directiva privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal („directiva PIF”)

Statele membre care fac obiectul directivei (toate, cu excepția Danemarcei) au la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislația națională (până la sfârșitul lui iulie 2019). După aceea, directiva va înlocui Convenția PIF și protocoalele sale pentru statele membre care fac obiectul directivei, în timp ce Convenția PIF va rămâne în vigoare în Danemarca.

7. Modalități de lucru

8. Acordurile cu terții

Acorduri cu părți terțe în care sunt prevăzute dispoziții referitoare la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

9. Măsuri de luptă împotriva fraudei vamale în regimurile tarifare preferențiale

Preferințele tarifare pentru mărfuri pot fi suspendate în baza clauzelor antifraudă în cazul în care:

  • există o fraudă de mare amploare ori o neregulă gravă, sau
  • cooperarea între părțile în cauză nu este suficient de eficientă pentru a remedia o încălcare a legislației vamale.

Clauze antifraudă sunt concepute pentru a combate comerțul ilicit prin prevenirea abuzurilor de preferințe tarifare. Ele sprijină operatorii legitimi eliminând concurența neloială și neadecvată.

Uniunea Europeană acordă preferințe tarifare unor țări care nu fac parte din UE cu condiția ca aceste preferințe să fie combinate cu măsuri antifraudă corespunzătoare. Acest principiu este prevăzut de documente strategie adoptate de Comisie, Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi Europeană.

Prin urmare, instrumentele de mai jos sunt prevăzute cu clauze antifraudă:

  • toate regimurile autonome, cum ar fi sistemul generalizat de preferințe, care acoperă aproximativ 76 de țări (în 2018)
  • regimurile tarifare preferențiale convenționale, adică acordurile de liber schimb (ALS) și acordurile de parteneriat economic (APE), care acoperă peste 45 de țări suplimentare.

Clauzele antifraudă pot apărea sub alte denumiri, ca de exemplu:

  • dispoziții speciale privind cooperarea administrativă (ALS cu Columbia, Peru și Ecuador și, în așteptarea intrării în vigoare, cu Mexic)
  • aplicarea tratamentului preferențial (Chile)
  • lipsa cooperării administrative (Muntenegru)
  • măsuri specifice referitoare la gestionarea unui tratament preferențial (Vietnam și, în așteptarea intrării în vigoare, Japonia)

Lista clauzelor antifraudă

10. Jurisprudență

Lista hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene cu relevanță pentru OLAF