Europees Bureau voor fraudebestrijding

Rechtsgrond

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor fraudebestrijding is artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen artikel 280 van het EG-verdrag).

1. Oprichting van OLAF

  • Besluit 1999/352 van 28 april 1999 tot oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding

Wijzigingen:

2. Onderzoekstaken van OLAF

De belangrijkste taken en bevoegdheden van OLAF op het gebied van administratief onderzoek zijn vastgelegd in verschillende besluiten over onderzoek in de EU-landen (om de financiële belangen van de EU te beschermen) en bij de EU-instellingen (naar het gedrag van personeelsleden).

3. Algemene EU-wetgeving over controles in de EU-landen

4. EU-wetgeving per sector

 De volgende verordeningen regelen de preventie en opsporing van onregelmatigheden:

5. Aangifte van onregelmatigheden en terugvordering van verkeerd gebruikte middelen

Financiering van het GLB:

Europese Structuurfondsen, Cohesiefonds en Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij:

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen:

Fondsen Binnenlandse Zaken:

6. Harmonisatie van het strafrecht in de EU

Overeenkomsten over de harmonisatie van het strafrecht in de EU

1) 1e protocol
2) 2e protocol en toelichtend rapport
3) Protocol betreffende de bevoegdheid van het Hof van Justitie

Verslag van de Commissie over de uitvoering door de lidstaten van de overeenkomst van 26 juli 1995 en de daarbij behorende protocollen:

a) Verslag 2004 en bijlage
b) Verslag 2008 en bijlage

Opmerking: Voor alle lidstaten behalve het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zal de PIF-overeenkomst worden vervangen voor de PIF-richtlijn (zie onder). De PIF-overeenkomst zal alleen in Denemarken blijven gelden. De PIF-richtlijn moet in juli 2019 in nationale wetgeving zijn omgezet.

Richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ("PIF-richtlijn")

De door de richtlijn gebonden lidstaten (alle lidstaten behalve het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten (tot juli 2019). Daarna treedt de richtlijn in de plaats van de PIF-overeenkomst en -protocollen in de lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. In Denemarken blijft de PIF-overeenkomst gelden.

7. Werkafspraken

8. Overeenkomsten met landen buiten de EU

Overeenkomsten met landen buiten de EU over wederzijdse bijstand in douanezaken

9. Schorsing van preferentiële tariefregelingen

Tariefpreferenties voor de invoer van goederen uit landen buiten de EU kunnen op grond van fraudebestrijdingsclausules worden geschorst:

  • bij grootschalige fraude of ernstige onregelmatigheden, of
  • als de betrokken partijen onvoldoende samenwerken bij de aanpak van overtredingen van de douanewetgeving.

De fraudebestrijdingsclausules moeten illegale handel door misbruik van tariefpreferenties voorkomen. Bonafide handelaars worden zo beschermd tegen oneerlijke concurrentie.

De Europese Unie verleent landen buiten de EU tariefpreferenties op voorwaarde dat zij het nodige doen om fraude te bestrijden. Dit principe is vastgelegd in documenten van de Commissie, de Raad, het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer.

Op grond van dit principe zijn er fraudebestrijdingsclausules opgenomen in:

  • alle autonome regelingen, zoals het Stelsel van Algemene Preferenties (SAP), waaronder ongeveer 76 landen vallen (in 2018)
  • conventionele preferentiële tariefregelingen, d.w.z. vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s), die voor meer dan 45 landen gelden.

Dergelijke clausules komen voor onder uiteenlopende benamingen, zoals:

  • bijzondere bepalingen inzake administratieve samenwerking (FTA's met Colombia, Peru, Ecuador en Mexico)
  • tenuitvoerlegging van de preferentiële behandeling (Chili)
  • niet-verlening van administratieve medewerking (Montenegro)
  • specifieke maatregelen betreffende het beheer van preferentiële behandeling (Vietnam en Japan).

Lijst van fraudebestrijdingsclausules

10. Jurisprudentie

Lijst van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie met relevantie voor OLAF