Europski ured za borbu protiv prijevara

Pravni kontekst

Pravni kontekst

Pravna je osnova za borbu protiv prijevara članak 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kojim se zamjenjuje članak 280. Ugovora o EZ-u).

1. Osnivanje OLAF-a

Izmjene:

2. Uloga OLAF-a – administrativne istrage i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) 

Propisi i sporazumi u nastavku definiraju glavnu ulogu Ureda i njegove ovlasti za provođenje administrativnih istraga. One obuhvaćaju istrage povezane sa zaštitom financijskih interesa EU-a u državama članicama i one koje uključuju zaposlenike institucija EU-a.

Posljednjim izmjenama predviđa se bliska suradnja s EPPO-om temeljena na komplementarnosti, razmjeni informacija i izbjegavanju udvostručavanja aktivnosti. Revidiranom uredbom o OLAF-u jača se i način na koji OLAF može provoditi vlastite istrage tj. propisana su pojednostavljena pravila o provjerama i inspekcijama na licu mjesta, pravila o pristupu informacijama o bankovnim računima i veća jamstva za osobe umiješane u istrage OLAF-a.

3. Horizontalno zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na provjere/inspekcije na licu mjesta u državama članicama

4. Sektorsko zakonodavstvo EU-a

 Sljedeći propisi sadržavaju odredbe o sprečavanju i otkrivanju nepravilnosti:

5. Obavijesti o nepravilnostima i povrat zloupotrijebljenih sredstava

Financiranje zajedničke poljoprivredne politike:

Europski strukturni fondovi, Kohezijski fond i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Fond europske pomoći za najpotrebitije

Fondovi za unutarnje poslove:

6. Usklađivanje kaznenog prava EU-a

Konvencije o usklađivanju kaznenog prava EU-a

1) Prvi protokol
2) Drugi protokol i njegovo izvješće s pojašnjenjima
3) Protokol o nadležnosti Suda

Izvješća Komisije o provedbi Konvencije EU-a od 26. srpnja 1995. i njezinih povezanih protokola u državama članicama:

a) Izvješće za 2004. i Prilog
b) Izvješće za 2008. i Prilog

Napomena: Za sve države članice osim Danske Konvenciju PIF zamijenit će Direktiva PIF (vidjeti u nastavku). Konvencija PIF i dalje će se primjenjivati samo u Danskoj. Rok za provedbu Direktive PIF je srpanj 2019.

Direktiva o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima („Direktiva PIF”)

Države članice koje Direktiva obvezuje (sve države članice osim Danske) moraju je prenijeti u roku od dvije godine (do srpnja 2019.). Nakon toga će Direktiva zamijeniti Konvenciju PIF i njezine protokole u državama članicama koje obvezuje, dok će Konvencija PIF i dalje biti na snazi u Danskoj.

7. Radni dogovori

8. Sporazumi s trećim stranama

Sporazumi s trećim stranama koji sadržavaju odredbe o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

9. Carinske mjere borbe protiv prijevara u području povlaštenih tarifnih režima

Tarifne povlastice za robu mogu se suspendirati na temelju odredbi o borbi protiv prijevara ako:

  • se radi o prijevari velikih razmjera ili velikoj nepravilnosti ili
  • suradnja predmetnih stranaka nije dovoljno učinkovita za uspješno rješavanje problema kršenja carinskog zakonodavstva.

Odredbama o borbi protiv prijevara nastoji se riješiti problem nezakonite trgovine sprječavanjem zlouporabe tarifnih povlastica. Njima se daje potpora zakonitim trgovcima na način da se eliminira štetna i nelojalna konkurencija.

Europska unija odobrava tarifne povlastice trećim zemljama pod uvjetom da se provode odgovarajuće mjere borbe protiv prijevara. To je načelo utvrđeno u dokumentima o politikama koje su donijeli Komisija, Vijeće, Europski parlament i Europski revizorski sud.

U skladu s tim, odredbe o borbi protiv prijevara dio su:

  • svih autonomnih režima, kao što je opći sustav povlastica (OSP) koji obuhvaća oko 76 zemalja (2018.)
  • konvencionalnih povlaštenih tarifnih aranžmana, tj. sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA-ovi) ili sporazuma o gospodarskom partnerstvu (EPA-ovi) koji obuhvaćaju više od 45 dodatnih zemalja.

Odredbe o borbi protiv prijevara mogu imati različite nazive, kao npr.:

  • posebne odredbe o administrativnoj suradnji (FTA s Kolumbijom, Peruom, Ekvadorom, i, nakon stupanja na snagu, s Meksikom)
  • provedba povlaštenog tretmana (Čile)
  • uskraćivanje administrativne suradnje (Crna Gora)
  • posebne mjere u pogledu upravljanja povlaštenim tretmanom (Vijetnam i, nakon stupanja na snagu, Japan).

Popis odredbi o borbi protiv prijevara

10. Sudska praksa

Pregled presuda Suda Europske unije koje su značajne za OLAF