Evropský úřad pro boj proti podvodům

Právní souvislosti

Právní souvislosti

Právním základem pro potírání podvodné činnosti v EU je článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (který nahradil článek 280 Smlouvy o ES).

1. Zřízení úřadu OLAF

Změny:

2. Úloha úřadu OLAF a vyšetřování

Hlavní úlohou úřadu je vést správní vyšetřování v členských státech, které se týká finančních zájmů EU (vnější vyšetřování) a vyšetřování personálu orgánů EU (vnitřní vyšetřování). Právní rámec zde tvoří následující nařízení a dohody:

3. Horizontální právní předpisy EU týkající se kontrol a inspekcí v členských státech

4. Právní předpisy EU podle odvětví

 Tyto předpisy obsahují ustanovení o prevenci a odhalování nesrovnalostí:

5. Oznámení nesrovnalostí a zpětné získání protiprávně vynaložených finančních prostředků

Financování SZP:

Evropské strukturální fondy, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond:

Fond evropské pomoci nejchudším osobám:

Fondy v oblasti vnitřních věcí:

6. Harmonizace trestního práva EU

Úmluvy o harmonizaci trestního práva EU

  • Ochrana finančních zájmů EU: Úmluva EU ze dne 26. července 1995 a její tři protokoly (dále jen „Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a její protokoly“):

1) první protokol
2) druhý protokol a jeho důvodová zpráva
3) protokol o výkladu Úmluvy Soudním dvorem

Zprávy Komise týkající se pokroku členských států v provádění Úmluvy EU ze dne 26. července 1995 a jejích protokolů:

a) zpráva za rok 2004 a příloha
b) zpráva za rok 2008 a příloha

Poznámka: U všech členských států kromě Spojeného království a Dánska bude Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství nahrazena směrnicí o ochraně finančních zájmů (viz níže). Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství zůstane v platnosti pouze v Dánsku. Lhůta, do níž je nutno provést směrnici o ochraně finančních zájmů, je červenec 2019.

Směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva (dále jen „směrnice o ochraně finančních zájmů“)

Členské státy, které jsou směrnicí vázány (všechny členské státy kromě Spojeného království a Dánska), mají dva roky na její provedení do vnitrostátního práva (do července 2019). Poté směrnice nahradí Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a její protokoly v těch členských státech, pro něž je závazná, zatímco v Dánsku zůstane v platnosti úmluva.

7. Pracovní ujednání

8. Dohody se třetími stranami

Dohody s třetími stranami o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

9. Celní opatření proti podvodům v rámci preferenčních celních režimů

Preferenční celní sazby pro zboží mohou být podle doložek týkajících se boje proti podvodům pozastaveny v těchto případech:

  • došlo k rozsáhlému podvodu nebo existují závažné nesrovnalosti
  • spolupráce mezi zúčastněnými stranami není dostatečně účinná, aby se porušení celních předpisů podařilo úspěšně vyřešit.

Účelem doložek týkajících se boje proti podvodům je zasáhnout proti nezákonnému obchodu tak, že se zabrání zneužití preferenčních celních sazeb. Doložky pomáhají řádným hospodářským subjektům tím, že odstraňují nevhodnou a nespravedlivou hospodářskou soutěž.

Evropská unie poskytuje preferenční celní sazby zemím, které nejsou členy EU, za podmínky, že tyto země zavedou odpovídající opatření proti podvodům. Tato zásada je stanovena v pokynech přijatých Komisí, Radou, Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem.

Doložky týkající se boje proti podvodům jsou zahrnuty do:

  • všech autonomních režimů, jako je např. všeobecný systém preferencí (systém GSP), které se vztahují na přibližně 76 zemí (v roce 2018)
  • běžných preferenčních sazebních režimů, tj. dohod o volném obchodu či dohod o hospodářském partnerství, které se vztahují na více než 45 dalších zemích.

Doložky týkající se boje proti podvodům mohou být uvedeny pod různými názvy, například:

  • zvláštní ustanovení o správní spolupráci (dohody o volném obchodu s Kolumbií, Peru a Ekvádorem; dohoda s Mexikem ještě nevstoupila v platnost)
  • prosazování preferenčního zacházení (Chile)
  • neposkytnutí správní spolupráce (Černá Hora)
  • zvláštní opatření týkající se řízení preferenčního zacházení (Vietnam; dohoda s Japonskem ještě nevstoupila v platnost)

Seznam doložek týkajících se boje proti podvodům

10. Judikatura

Seznam rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie s významem pro úřad OLAF