Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Osnovne pravne informacije

Pravna podlaga za boj proti goljufijam je člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (ki nadomešča člen 280 Pogodbe ES).

1. Ustanovitev urada OLAF

Spremembe:

2. Vloga urada OLAF – upravne preiskave in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom (EJT) 

Naloge in pooblastila, ki jih ima urad pri izvajanju upravnih preiskav, določajo spodaj navedene uredbe in sporazumi. Upravne preiskave obsegajo preiskave (v zvezi z zaščito finančnih interesov EU) v državah članicah in preiskave (v zvezi z osebjem) v institucijah EU.

Zadnje spremembe določajo tesno sodelovanje z EJT na podlagi dopolnjevanja, izmenjave informacij in preprečevanju podvajanja prizadevanj. Revidirana uredba o uradu OLAF krepi tudi način, na katerega lahko OLAF izvaja lastne preiskave, in sicer z racionaliziranimi pravili za preglede in inšpekcije na kraju samem, novimi pravili o dostopu urada OLAF do informacij o bančnih računih in večjimi jamstvi za preiskovance urada OLAF.

3. Horizontalna zakonodaja EU o pregledih in preiskavah na kraju samem v državah članicah

4. Sektorska zakonodaja EU

 Naslednje uredbe vsebujejo določbe o preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti:

5. Prijava nepravilnosti in izterjava nepravilno porabljenih sredstev

Financiranje skupne kmetijske politike:

Evropski strukturni skladi, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo:

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim:

Skladi za notranje zadeve:

6. Usklajevanje kazenskega prava EU

Konvencije o usklajevanju kazenskega prava EU

1) Prvi protokol
Drugi protokol in obrazložitveno poročilo
3) Protokol o pristojnostih Sodišča Evropske unije

Poročila Komisije o izvajanju Konvencije EU z dne 26. julija 1995 in povezanih protokolov v državah članicah:

a) poročilo za leto 2004 in priloga
b) poročilo za leto 2008 in priloga

Opozarjamo: Konvencijo o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti bo za vse države članice, razen za Dansko, nadomestila direktiva o zaščiti finančnih interesov (glej spodaj). Konvencija o zaščiti finančnih interesov se bo še naprej uporabljala samo za Dansko. Rok za prenos direktive o zaščiti finančnih interesov je julij 2019.

Direktiva o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (direktiva o zaščiti finančnih interesov)

Države članice, ki jih direktiva zavezuje (vse razen Danske), morajo direktivo prenesti v dveh letih (do julija 2019). Takrat bo direktiva nadomestila konvencijo o zaščiti finančnih interesov in njene protokole, medtem ko bo konvencija še veljala za Dansko.

7. Dogovori o sodelovanju

8. Mednarodni sporazumi

Mednarodni sporazumi o medsebojni upravni pomoči na področju carine

9. Carinski ukrepi proti goljufijam v preferencialnih tarifnih režimih

Po klavzulah o boju proti goljufijam se tarifni preferenciali za blago lahko ukinejo v primeru:

  • večje goljufije ali nepravilnosti ali
  • premalo učinkovitega sodelovanja med zadevnimi strankami, ki ne more uspešno preprečiti kršitev carinskih predpisov.

Klavzule o boju proti goljufijam so namenjene zatiranju nedovoljene trgovine, in sicer s preprečevanjem zlorab tarifnih preferencialov. Odpravljajo nepravilno in nepošteno konkurenco in podpirajo legitimno trgovanje.

Evropska unijo podeli tarifne preferenciale državam zunaj EU pod pogojem, da te preferenciale spremljajo ustrezni ukrepi proti goljufijam. To načelo je zapisano v dokumentih, ki so jih sprejeli Komisija, Svet, Evropski parlament in Evropsko računsko sodišče.

Posledično so klavzule o boju proti goljufijam dodane:

  • vsem avtonomnim režimom, denimo splošni shemi preferencialov (GSP), ki zadevajo okoli 76 držav (leta 2018)
  • konvencionalnim preferencialnim tarifnim režimom, denimo sporazumom o prosti trgovini in sporazumom o gospodarskem partnerstvu, ki zadevajo še več kot 45 dodatnih držav

Klavzule o boju proti goljufijam se pojavljajo pod različnimi imeni, na primer:

  • posebne določbe o upravnem sodelovanju (sporazum o prosti trgovini s Kolumbijo, Perujem, Ekvadorjem; z Mehiko še ni začel veljati)
  • izvajanje preferencialne obravnave (Čile)
  • nezagotavljanje upravnega sodelovanja (Črna gora)
  • posebni ukrepi v zvezi z upravljanjem preferencialne obravnave (Vietnam, za Japonsko še niso začeli veljati)

Seznam klavzul o boju proti goljufijam

10. Sodna praksa

Pregled sodb Sodišča Evropske unije, ki zadevajo urad OLAF