Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Pettusevastase võitluse õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 325 (mis asendab EÜ asutamislepingu artiklit 280).

1. OLAFi asutamine

Muudatused:

2. OLAFi ülesanded – haldusjuurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga 

Ameti peamised ülesanded halduslike juurdluste läbiviimisel on määratud kindlaks järgmiste määruste ja lepingutega. Juurdlused hõlmavad juurdlusi liikmesriikides, mis on seotud ELi finantshuvidega, ning juurdlusi, mis on seotud ELi institutsioonide töötajatega.

Viimaste muudatustega nähakse ette tihe koostöö Euroopa Prokuratuuriga, mis põhineb vastastikusel täiendavusel, teabevahetusel ja jõupingutuste dubleerimise vältimisel. Läbivaadatud OLAFi määrusega tugevdatakse ka seda, kuidas OLAF saab ise juurdlusi läbi viia, ühtlustades kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi käsitlevaid eeskirju, kehtestades eeskirjad pangakontode andmetele juurdepääsu kohta ja tagades OLAFi juurdlustega seotud isikutele tugevamad tagatised.

3. Horisontaalsed ELi õigusaktid, milles käsitletakse liikmesriikides kohapeal läbiviidavaid juurdlusi

4. Valdkondlikud ELi õigusaktid

 Järgmised määrused hõlmavad sätteid rikkumiste ennetamiseks ja kindlaksmääramiseks:

5. Rikkumistest teatamine ja kuritarvitatud vahendite tagastamine

ÜPP rahastamine:

Euroopa struktuurifondid, Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond:

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks:

ELi siseküsimuste vahendid:

6. ELi kriminaalõiguse ühtlustamine

ELi kriminaalõiguse ühtlustamist käsitlevad konventsioonid

  • ELi finantshuvide kaitsmine: ELi konventsioon, 26. juuli 1995, ning selle kolm protokolli (edaspidi „finantshuvide kaitse konventsioon ja selle protokollid“):

1) 1. protokoll
2) 2. protokoll ja selle selgitav aruanne
3) Protokoll Euroopa Kohtu pädevuse kohta

Komisjoni aruanded seoses ELi 26. juuli 1995. aasta konventsiooni ja selle protokollide rakendamisega liikmesriikides:

a) 2004. aasta aruanne ja lisa
b) 2008. aasta aruanne ja lisa

Märkus: kõikide liikmesriikide puhul, v.a Taani, asendatakse finantshuvide kaitse konventsioon finantshuvide kaitse direktiiviga (vt allpool). Finantshuvide kaitse konventsiooni kohaldatakse edaspidi vaid Taani suhtes. Finantshuvide kaitse direktiivi rakendamise tähtaeg on 2019. aasta juuli.

Direktiiv, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (finantshuvide kaitse direktiiv)

Direktiiviga seotud liikmesriigid (kõik liikmesriigid, v.a Taani) peavad selle üle võtma kahe aasta jooksul (2019. aasta juuliks). Pärast seda asendab nimetatud direktiiv finantshuvide kaitse konventsiooni ja selle protokolle nende liikmesriikide puhul, kes on sellega seotud, ning finantshuvide kaitse konventsiooni kohaldatakse vaid Taani suhtes.

7. Töökord

8. Lepingud kolmandate pooltega

Lepingud kolmandate pooltega, mis hõlmavad sätteid vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes

9. Tollipettuse vastased meetmed tariifsete sooduskordade puhul

Kaupade tariifsed soodustused saab pettusevastaste klauslite alusel peatada, kui:

  • avastatakse ulatuslik pettus või tõsine eeskirjade rikkumine või
  • kui koostöö asjaomaste osapoolte vahel ei ole piisavalt tõhus selleks, et peatada tollialaste õigusaktide rikkumine.

Pettusevastased klauslid on kehtestatud eesmärgiga takistada ebaseaduslikku kaubandust, hoides ära tariifsete soodustuste kuritarvitamise. Need toetavad seaduslikke kauplejaid, kaotades ebaausa ja ebaõiglase konkurentsi.

Euroopa Liit annab kolmandatele riikidel tariifseid soodustusi tingimusel, et neid täiendavad asjakohased pettusevastased meetmed. See põhimõte on sätestatud komisjoni, nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kontrollikoja poolt vastu võetud poliitikadokumentides.

Sellest tulenevalt sisaldavad järgmised kavad/korrad pettusevastaseid klausleid:

  • kõik autonoomsed kavad, nt üldiste tariifsete soodustuste kava, mis hõlmab 76 riiki (2018. aasta seisuga);
  • kokkuleppelised tariifsed sooduskorrad, nt vabakaubanduslepingud või majanduspartnerluslepingud, mis hõlmavad täiendavalt 45 riiki.

Pettusevastased klauslid võivad kanda erinevaid nimetusi:

  • halduskoostööd käsitlevad erisätted (vabakaubandusleping Colombia, Peruu ja Ecuadoriga ning Mehhikoga (mis ei ole veel jõustunud));
  • sooduskohtlemise jõustamine (Tšiili);
  • halduskoostööst hoidumine (Montenegro);
  • sooduskorra haldamist käsitlevad erimeetmed (Vietnam, ning Jaapan (mis ei ole veel jõustunud)).

Pettusevastaste klauslite loetelu

10. Kohtupraktika

OLAFi tegevuse seisukohast oluliste Euroopa Kohtu otsuste loetelu