Evropski urad za boj proti goljufijam

Zgodovina

Zgodovina

Evropski urad za boj proti goljufijam poznamo tudi s kratico OLAF, ki izhaja iz njegovega poimenovanja v francoščini: Office de Lutte Anti-Fraude.

 

2018
 
Ville Itälä je bil imenovan za generalnega direktorja urada OLAF.
 

2015

Po Junckerjevi reorganizaciji Komisije je Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN) od urada OLAF prevzel pristojnost za področje zaščite evra.

2013

1. oktobra 2013 je začela veljati Uredba št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Uredba je znatno spremenila delo urada in njegove odnose z različnimi deležniki. Uredba dodatno opredeljuje pravice preiskovancev, uvaja letno izmenjavo mnenj med uradom OLAF in institucijami ter zahteva, da vsaka država članica imenuje svojo službo za usklajevanje boja proti goljufijam.

Urad je izdal navodila o preiskovalnih postopkih. Navodila vsebujejo notranja pravila, ki jih morajo uporabljati zaposleni na uradu OLAF za dosledno in koherentno izvajanje postopkov.

2012

1. februarja 2012 so spremenili notranjo organizacijo in preiskovalne postopke urada OLAF, da bi okrepili preiskovalno funkcijo urada in njegov prispevek k politikam v boju proti goljufijam.

2011

Nova strategija Evropske komisije  naj bi izboljšala preprečevanje in odkrivanje goljufij, pogoje za preiskave goljufij ter izterjavo in odvračanje od goljufij.

Giovanni Kessler je bil imenovan za generalnega direktorja urada OLAF.

2010

OLAF je uvedel nov spletni sistem za prijavljanje goljufij, ki državljanom omogoča, da sporočijo informacije v zvezi z morebitno korupcijo in spletnimi goljufijami.

2006

Leta 2006 se je število preiskav, ki jih je samostojno izvedel OLAF, prvič izenačilo s številom primerov, v katerih je OLAF pomagal organom držav članic.

Večja notranja reorganizacija urada je poudarila operativno delo, kar naj bi izboljšalo komunikacijo znotraj Urada in okrepilo njegovo upravljanje.

2004

Evropska komisija je vzpostavila program Herkul za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov EU.

2000

Franz-Hermann Brüner je bil imenovan za prvega generalnega direktorja urada OLAF.

1999

Po dogodkih, ki so privedli do odstopa Komisije pod predsedovanjem Jacquesa Santerja so predlagali ustanovitev novega organa za boj proti goljufijam (OLAF), ki bi imel večje preiskovalne pristojnosti. Predlogu je sledila:

  • ustanovitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) z neodvisnim mandatom za preiskave Sklep 1999/352  
  • splošna pravila v zvezi z izvajanjem preiskav urada OLAF Uredba 1073/1999  

1995

Skupina UCLAF je začela izvajati preiskave na lastno pobudo na podlagi informacij iz različnih virov. Vse službe Komisije so morale skupino obvestiti o vseh primerih domnevnih goljufij na njihovem področju.

1993

Na podlagi priporočil Evropskega parlamenta je skupina UCLAF postopno dobivala čedalje večje pristojnosti.

1988

Pod okriljem generalnega sekretariata Evropske komisije so ustanovili skupino za koordinacijo boja proti goljufijam (UCLAF). Skupina je sodelovala z nacionalnimi službami za boj proti goljufijam in zagotavljala potrebno koordinacijo in pomoč pri preprečevanju transnacionalnih organiziranih goljufij.