Europees Bureau voor fraudebestrijding

Voorgeschiedenis

Voorgeschiedenis

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding wordt ook OLAF genoemd, een afkorting van de Franse naam van het bureau: Office de Lutte Anti-Fraude.

 

2018
 
Ville Itälä werd benoemd tot directeur-generaal van OLAF.
 

2015

Na de reorganisatie door de Commissie-Juncker nam DG ECFIN (economische en financiële zaken) de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de euro over van OLAF.

2013

Op 1 oktober 2013 trad Verordening 883/2013 betreffende onderzoeken door OLAF in werking. Hierdoor veranderden de werkwijze van OLAF en zijn betrekkingen met de diverse belanghebbenden ingrijpend. De rechten van betrokken personen zijn nu gedefinieerd, er is een jaarlijkse gedachtewisseling tussen OLAF en de EU-instellingen ingevoerd en elk EU-land moet een fraudebestrijdingscoördinatiedienst aanwijzen.

De richtlijnen voor onderzoeksprocedures werden gepubliceerd. Dit zijn interne regels die het personeel moet volgen zodat onderzoeken door OLAF op een consistente en coherente wijze worden uitgevoerd.

2012

Op 1 februari 2012 werden de interne organisatie en de onderzoeksprocedures van OLAF sterk veranderd. Zo moest OLAF slagvaardiger worden.

2011

Er werd een nieuwe strategie van de Europese Commissie aangenomen om de preventie en opsporing van fraude, de voorwaarden voor fraudeonderzoeken, de terugvordering en de afschrikkende werking te verbeteren.

Giovanni Kessler werd benoemd tot directeur-generaal van OLAF.

2010

Een nieuwe web-tool, het fraudemeldsysteem FNS, werd gelanceerd. Hiermee kunnen burgers online informatie geven over mogelijke gevallen van corruptie en fraude.

2006

2006 was het eerste jaar waarin het aantal onderzoeken dat OLAF zelfstandig uitvoerde, even groot was als het aantal zaken waarbij OLAF de autoriteiten van de EU-landen bijstond.

Er vond een grote interne reorganisatie van OLAF plaats, met als doel meer aandacht voor de operationele werkzaamheden van OLAF, betere interne communicatie en krachtiger management.

2004

Het Hercules-programma werd opgezet om de financiële belangen van de EU te beschermen.

2000

Franz-Hermann Brüner werd benoemd tot eerste directeur-generaal van OLAF.

1999

Naar aanleiding van de gebeurtenissen die de Commissie-Santer tot aftreden hebben gedwongen, werden voorstellen ingediend om een nieuwe fraudebestrijdingsdienst (OLAF) op te richten, met meer onderzoeksbevoegdheden. Die voorstellen hebben geleid tot:

1995

UCLAF kreeg de bevoegdheid op eigen initiatief onderzoek te doen op basis van informatie uit allerlei bronnen. Alle afdelingen van de Commissie werden verplicht UCLAF in te lichten over vermoedens van fraude op hun bevoegdheidsterrein.

1993

UCLAF kreeg op aandringen van het Europees Parlement geleidelijk meer bevoegdheden.

1988

De taskforce fraudebestrijding (UCLAF) werd opgericht binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. UCLAF werkte parallel aan de nationale fraudebestrijdingsdiensten en coördineerde en ondersteunde de bestrijding van internationaal opgezette fraudepraktijken.