Euroopa Pettustevastane Amet

Ajalugu

Ajalugu

Euroopa Pettustevastast Ametit nimetatakse tema prantsuskeelse nime – Office de Lutte Anti-Fraude – põhjal ka OLAFiks.

 

2018
 
OLAFi peadirektoriks määratakse Ville Itälä.
 

2015

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat võtab pärast Junckeri komisjoni organisatsioonilisi ümberkorraldusi OLAFilt üle vastutuse euro kaitse eest.

2013

1. oktoobril jõustub määrus nr 883/2013 OLAFi juurdluste kohta. Sellega korraldatakse OLAFi töö ja selle suhted erinevate sidusrühmadega suures osas ümber. Määruses määratletakse täpsemalt juurdlusaluste isikute õigused, kehtestatakse OLAFi ja ELi institutsioonide vahel kehtiv iga-aastane arvamuste vahetamise kord ning lisatakse nõue, et iga liikmesriik peab määrama pettusevastase koordineerimistalituse.

Antakse välja suunised juurdluste menetlemiseks. Suunised sisaldavad sise-eeskirju, mida OLAFi töötajad peavad järgima, et tagada OLAFi juurdluste korraldamine järjepideval ja süsteemsel viisil.

2012

1. veebruaril 2012 muudetakse OLAFi sisemist töökorraldust ja juurdluste menetlemise korda märkimisväärselt peamiselt selleks, et muuta juurdluste kvaliteeti ja suurendada OLAFi rolli pettusevastastes poliitikastrateegiates.

2011

Võetakse vastu uus Euroopa Komisjoni strateegia, et täiustada pettuste ennetamist ja avastamist, juurdluste tingimusi ning vahendite sissenõudmist ja pettuse tõkestamist.

OLAFi peadirektoriks määratakse Giovanni Kessler.

2010

OLAF võtab kasutusele uue veebipõhise pettustest teatamise süsteemi, mille vahendusel saavad kodanikud edastada internetis teavet korruptsiooni ja pettuse kahtluse kohta.

2006

2006. aastal on OLAFi omal algatusel tehtud juurdluste arv esimest korda sama suur kui nende juhtumite arv, kus OLAF abistas liikmesriikide asutusi.

Toimub ulatuslik OLAFi sisemine ümberstruktureerimine, et pöörata rohkem tähelepanu OLAFi operatiivtegevusele, täiustada sisemist teabevahetust ja tugevdada juhtimissüsteeme.

2004

Euroopa Ühendus loob programmi Herakles, et arendada oma finantshuvide kaitset.

2000

OLAFi esimeseks peadirektoriks määratakse Franz-Hermann Brüner.

1999

Pärast sündmusi, mis viisid Jacques Santeri juhitud komisjoni tagasiastumiseni, tehakse ettepanek moodustada uus juurdluste menetlemise laiendatud volitustega pettustevastane asutus OLAF. Ettepanekute tulemusel:

1995

UCLAF saab volitused algatada juurdlusi eri allikatest saadud teabe alusel iseseisvalt. Kõik komisjoni osakonnad on kohustatud teavitama UCLAFi mis tahes pettusekahtlustest oma vastutusalas.

1993

UCLAFi volitused suurenevad vastavalt Euroopa Parlamendi asjaomastele soovitustele.

1988

Luuakse pettuste tõkestamise kooskõlastusüksus (UCLAF) Euroopa Komisjoni peasekretariaadi koosseisus. UCLAF töötab koos liikmesriikide pettustevastaste asutustega ning koordineerib tegevust ja osutab vajalikku abi rahvusvaheliste organiseeritud pettuste korral.