Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Historie

Historie

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig går også under navnet OLAF, der kommer af det franske navn: Office de Lutte Anti-Fraude.

 

2018
 
Ville Itälä udnævnes som generaldirektør for OLAF.
 

2015

Efter Juncker-Kommissionens organisatoriske omstrukturering overtager Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN) ansvaret for området beskyttelse af euroen fra OLAF.

2013

Den 1. oktober 2013 træder forordning nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af OLAF, i kraft. Det medfører væsentlige ændringer i OLAF's arbejde og forbindelser med forskellige interesserede parter. Forordningen præciserer berørte personers rettigheder, indfører en årlig udveksling af synspunkter mellem OLAF og EU-institutionerne og fastsætter krav om, at hvert medlemsland etablerer koordineringstjeneste for bekæmpelse af svig.
 
Retningslinjerne for undersøgelsesprocedurer udstedes. Retningslinjerne er et sæt internationale regler, som ansatte skal overholde for at sikre, at OLAF's undersøgelser gennemføres på en konsekvent og sammenhængende måde.

2012

Den 1.februar 2012 indføres der store ændringer af OLAF's interne organisation og undersøgelsesprocedurer med det hovedsigte at styrke OLAF’s undersøgelsesfunktion og dets bidrag til politikkerne til bekæmpelse af svig.

2011

Europa-Kommissionen vedtager en ny strategi, der skal forbedre forebyggelsen og afsløringen af svig, vilkårene for undersøgelse af svig samt inddrivelse og afskrækkende foranstaltninger.

Giovanni Kessler udnævnes som generaldirektør for OLAF.

2010

OLAF lancerer et nyt webbaseret værktøj, bedragerianmeldelsessystemet (også kaldet FNS-systemet), som giver borgerne mulighed for at videregive oplysninger om mulig korruption og svig online.

2006

I 2006 er antallet af undersøgelser, som OLAF udfører på eget initiativ, for første gang det samme som antallet af sager, hvor OLAF bistår medlemslandenes myndigheder.

Der gennemføres en stor omstrukturering af OLAF med henblik på at lægge mere vægt på OLAF's operationelle indsats, forbedre kommunikationen i kontoret og styrke ledelsen.

2004

Det Europæiske Fællesskab opretter Hercule-programmet, som skal fremme aktiviteter forbundet med beskyttelse af de finansielle interesser.

2000

Franz-Hermann Brüner udnævnes som generaldirektør for OLAF.

1999

Som følge af de begivenheder, der førte til Santer-Kommissionens tilbagetræden, fremsættes der forslag om et nyt organ for bekæmpelse af svig (OLAF) med større undersøgelsesbeføjelser. Disse forslag resulterer i

  • oprettelsen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) med uafhængige undersøgelsesbeføjelser (afgørelse 1999/352)
  • generelle regler for OLAF-undersøgelser forordning 1073/1999  

1995

UCLAF får bemyndigelse til at indlede efterforskning på eget initiativ på baggrund af oplysninger fra forskellige kilder. Alle Kommissionens afdelinger får pligt til at informere UCLAF om enhver mistanke om svig inden for deres ansvarsområder.

1993

UCLAF's beføjelser bliver gradvist styrket som følge af Europa-Parlamentets henstillinger.

1988

"Taskforcen for Koordinering af Svigbekæmpelse" (UCLAF) oprettes som en del af Europa-Kommissionens generalsekretariat. UCLAF arbejder sideløbende med nationale kontorer for bekæmpelse af svig og tilbyder den koordinering og bistand, der er behov for, for at bekæmpe tværnational organiseret svig.