Evropský úřad pro boj proti podvodům

Dosavadní vývoj

Dosavadní vývoj

Evropský úřad pro boj proti podvodům je uváděn pod zkratkou OLAF (z francouzštiny: Office de Lutte Anti-Fraude).

2018

Ville Itälä byl jmenován generálním ředitelem úřadu OLAF.

2015

Poté, co Komise pod vedením předsedy Junckera provedla organizační restrukturalizaci, převzalo od úřadu OLAF odpovědnost za ochranu společné měny euro generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN).

2013

Dne 1. října 2013 vstoupilo v platnost nařízení č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Přináší významné změny týkající se činností úřadu OLAF a jeho vztahů k různým zúčastněným stranám. Nařízení dále vymezuje práva osob na vyjádření ke skutečnostem, které se jich týkají, zavádí každoroční výměnu názorů mezi úřadem OLAF a orgány EU a požaduje, aby každý členský stát určil Koordinační službu pro boj proti podvodům.

Rovněž byly vydány  Obecné zásady vyšetřovacích postupů. Jedná se o soubor vnitřních pravidel, jimiž se musejí zaměstnanci úřadu řídit, aby se zajistila jednotnost a důslednost vyšetřování vedených úřadem OLAF.

2012

Dne 1. února 2012 byly zavedeny další významné změny, jež se týkaly interní organizace úřadu OLAF a jeho vyšetřovacích postupů. Jejich cílem bylo zejména posílit vyšetřovací funkci úřadu OLAF a jeho roli v rozvoji politiky pro boj proti podvodům.

2011

Byla přijata nová strategie Evropské komise s cílem zefektivnit způsob, jak podvodům předcházet a odhalovat je, jak zlepšit podmínky pro vyšetřování podvodů i vymáhání vyplacených prostředků a jak posílit odrazující účinky.

Giovanni Kessler byl jmenován generálním ředitelem úřadu OLAF.

2010

OLAF spustil nový online Systém pro oznamování podvodů, jehož prostřednictvím mohou občané po internetu předávat informace o možných případech korupce či podvodu.

2006

V roce 2006 se počet vyšetřování, které OLAF provedl samostatně, poprvé vyrovnal počtu vyšetřování, při nichž pomáhal orgánům členských států.

Proběhla zásadní vnitřní reorganizace úřadu, jejímž cílem bylo zdůraznit operativní činnost úřadu OLAF, zlepšit komunikaci v rámci úřadu a posílit jeho řízení.

2004

Evropské společenství zavádí program Hercule, jehož cílem je prosazovat činnosti týkající se ochrany finančních zájmů Společenství.

2000

Generálním ředitelem úřadu OLAF byl jmenován Franz-Hermann Brüner.

1999

V návaznosti na události, které vedly k odstoupení Santerovy Komise, byly předloženy návrhy na založení nového orgánu na potírání podvodů (OLAF), který by měl širší pravomoci. Výsledkem těchto návrhu bylo:

1995

UCLAF získává pravomoc zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy na základě informací získaných z různých zdrojů. Veškerá oddělení Komise měla povinnost UCLAF informovat v případě podezření na podvodnou činnost v rámci jejich působnosti.

1993

Pravomoci jednotky UCLAF se postupně rozšiřují, především v návaznosti na doporučení vydaná Evropským parlamentem.

1988

V rámci generálního sekretariátu Evropské komise byla zřízena pracovní skupina s názvem „Koordinační jednotka pro boj proti podvodům“ (UCLAF) . UCLAF spolupracoval s vnitrostátními úřady pro boj proti podvodům a vykonával koordinační a konzultační funkci v případech mezinárodní organizované podvodné činnosti.