Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Pedagogické materiály pre učiteľov

Pedagogické materiály pre učiteľov

cap comm
Pedagogické materiály pre učiteľov

PREČO POTREBUJEME TENTO BALÍK?

Nedávne štúdie ukazujú, že obyvatelia miest Európskej únie , a to najmä mladí ľudia, majú pocit, že stratili prepojenie s poľnohospodárstvom ako zdrojom potravín. Neuvedomujú si ani významnú úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári v našej spoločnosti a hospodárstve, a to nielen dodávaním potravín, ale aj ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov a zaisťovaním životaschopnosti vidieka a vidieckych oblastí. Tento balík pedagogických materiálov bol vytvorený ako reakcia na stratu tohto prepojenia.

polnohospodarstvo_v_centre_nasho_zivota

ČO BALÍK OBSAHUJE?

Balík tvorí zbierka zdrojov určených na výučbu a vzdelávanie a jeho cieľom je zvýšiť povedomie mladých Európanov vo veku od 11 do 15 rokov o dôležitosti potravín a poľnohospodárstva v Európe .

Je určený pre učiteľov, aby ho využívali v rámci výučby rôznych predmetov, ako je zemepis, prírodné vedy, občianska náuka, ekonomika, európske štúdie, domáca ekonomika, poľnohospodárske vedy, informačné a komunikačné technológie a sociálne vedy.

Vďaka výberu rozmanitých a doplňujúcich nástrojov a aktivít môžu učitelia pomôcť študentom oboznámiť sa s tromi dôležitými témami: potraviny, životné prostredie a vidiek. Cieľom tohto balíka nie je poskytnúť nástroje na výučbu o politike EÚ ako takej , ale ukázať výhody, ktoré poľnohospodárstvo prináša všetkým občanom.

AKO BALÍK POUŽÍVAŤ?

Balík je vytvorený tak, aby sa dal prispôsobiť potrebám – môžete si vybrať tie nástroje alebo aktivity, ktoré chcete použiť.

Stiahnite si príručku pre učiteľov . Táto príručka obsahuje základné informácie, a to prehľad, mapu poľnohospodárskej produkcie v EÚ a slovník, ktoré vám pomôžu odpovedať na otázky študentov, ako aj dva plány úvodných vyučovacích hodín..

Balík začína vzdelávacím animovaným klipom, ktorý spolu s plánom vyučovacej hodiny poskytuje základné informácie o európskom poľnohospodárstve.

Túto tému môžete prípadne uviesť aj prostredníctvom prezentácie a plánu vyučovacej hodiny.

Každá z troch tém – potraviny, životné prostredie a vidiek – má svoj modul. Každý modul obsahuje:

  • Stručný úvod pre učiteľov, v ktorom sú načrtnuté ciele výučby a ktorý obsahuje odkazy na zdroje,
  • Pracovné listy so vzdelávacími aktivitami pre študentov,
  • Opis projektu pre študentov, ktorý by mal mať interdisciplinárny charakter a mal by sa týkať témy modulu.
Alebo si jednoducho stiahnite naraz celý balík.

Tento balík pedagogických materiálovpre učiteľov vypracovala Európska komisia a Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v úzkej spolupráci s učiteľmi a odborníkmi v oblasti vzdelávania. Dúfame, že používanie tohto balíka bude zaujímavé a zábavné pre vás aj vašich študentov!