Lauksaimniecība un lauku attīstība

Mācību materiālu kopums skolotājiem

Mācību materiālu kopums skolotājiem

cap comm
Mācību materiālu kopums skolotājiem

KĀDĒĻ MUMS VAJADZĪGS ŠIS KOPUMS?

Nesen veiktajos pētījumos tika konstatēts, ka Eiropas Savienības (ES) pilsētu iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, jūtas atsvešināti no lauksaimniecības kā savas pārtikas avota. Viņi arī neaptver, ka lauksaimniekiem mūsu sabiedrībā ir plašāka nozīme — viņi ne tikai nodrošina pārtiku, bet arī sniedz ieguldījumu vides un dabas resursu aizsardzībā un Eiropas lauku apvidu dzīvotspējas uzturēšanā. Šis mācību materiālu kopums ir izstrādāts, reaģējot uz šo atsvešinātību.

KO IETVER ŠIS KOPUMS?

Šis kopums ietver lietošanai gatavus mācību materiālus, kuru mērķis ir uzlabot eiropiešu vecumā no 11 līdz 15 gadiem informētību par pārtikas un lauksaimniecības nozīmi Eiropā.

Kopums ir paredzēts ļoti dažādu priekšmetu skolotājiem, piemēram, ģeogrāfijas, dabaszinātņu, pilsoniskās izglītības, ekonomikas, Eiropas studiju, darbmācības/mājturības, lauksaimniecības zinātnes, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un sociālo zinātņu skolotājiem.

Izmantojot dažādu savstarpēji papildinošu rīku un aktivitāšu izlasi, skolotājs var palīdzēt skolēniem uzzināt par ES sniegto atbalstu lauksaimniekiem, aplūkojot trīs svarīgus tematus, proti, ar pārtiku, vidi un lauku apvidiem saistītos jautājumus. Šī kopuma mērķis nav nodrošināt rīkus ES politikas mācīšanai skolēniem, bet gan sniegt viņiem ieskatu par to, kā lauksaimniecība sniedz labumu visiem iedzīvotājiem.

KĀ IZMANTOT ŠO KOPUMU?

Kopums ir izstrādāts tā, lai to būtu iespējams izmantot elastīgi. Jūs varat izvēlēties, kurus rīkus vai aktivitātes izmantot.

Lejupielādējiet pārskatu skolotājiem . Tas ietver pamatinformāciju, proti, faktu lapu, ES lauksaimniecības produktu ražošanas karti un glosāriju, kas jums palīdzēs atbildēt uz skolēnu jautājumiem, kā arī divus ievadstundas plānus.

Kopuma sākumā ir ietverts izglītojošs animācijas klips, kas iepazīstina ar pamatinformāciju par Eiropas lauksaimniecību, un stundas plāns.

Jūs varat temata apguvi uzsākt arī ar šo slīdrādi un stundas plānu.

Katram no trim tematiem (pārtika, vide un lauku apvidi) ir veltīts atsevišķs modulis. Katrs modulis ietver:

  • īsu ievadu skolotājiem, kurā izklāstīti moduļa mācību mērķi un norādītas saites uz resursiem;
  • darblapas ar skolēniem paredzētajām mācību aktivitātēm;
  • projekta aprakstu skolēniem, kurā ierosināta starppriekšmetu projekta ideja saistībā ar modelī aplūkoto tematu.
Vai vienkārši lejupielādējiet visu kopumu uzreiz!

Šo mācību materiālu kopumu skolotājiem ir izstrādājis Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, cieši sadarbojoties ar skolotājiem un izglītības ekspertiem. Mēs ceram, ka gan jums, gan jūsu skolēniem būs interesanti un patīkami izmantot šo kopumu!

Pasūtīt 1 eksemplāru