Jordbruk och landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling 2014–2020

Landsbygdsutveckling 2014–2020

Landsbygdsutveckling 2014–2020
Landsbygdsutveckling 2014–2020

EU:s politik för landsbygdsutveckling hjälper landsbygden att hantera miljöproblem och klara ekonomiska och sociala svårigheter. Det är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och kompletterar gårdsstödet till lantbrukare och åtgärder för jordbruksmarknaderna. Flera av målen delas av andra europeiska struktur- och investeringsfonder.

EU:s politik för landsbygdsutveckling finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som har en budget på 100 miljarder euro för 2014–2020. Varje EU-land får ett anslag för sjuårsperioden som kommer att generera ytterligare 61 miljarder euro i offentlig finansiering i länderna.

 

Det finns 118 olika program för landsbygdsutveckling i EU-länderna: tjugo länder har nationella program och åtta länder har minst två regionala program.

 

EU-ram för landsbygdsutveckling

Länderna och regionerna tar fram sina program utifrån de egna behoven, men måste också uppfylla minst fyra av följande sex EU-prioriteringar:

 

  • Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruket och på landsbygden.
  • Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och främja innovativa jordbruksmetoder och hållbar skogsförvaltning.
  • Främja organisationen av livsmedelskedjan, stärka djurskyddet och förbättra riskhanteringen i jordbruket.
  • Återställa, bevara och förbättra ekosystemen inom jord- och skogsbruket.
  • Utnyttja resurserna bättre och ställa om till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jord- och skogsbruket och livsmedelsbranschen.
  • Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

 

Varje prioritering består av olika delområden. Resurseffektivitet omfattar till exempel att ”minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak” och ”främja bevarande av kolsänkor och koldioxidbindning inom jord- och skogsbruk”. EU-länderna, eller regionerna, ställer upp kvantitativa mål för delområdena. De bestämmer sedan hur de ska nå målen och finansiera åtgärderna. Minst 30 procent av anslagen ska gå till miljö- och klimatåtgärder och minst 5 procent till Leaderprojekt. Du kan läsa mer om de förväntade resultaten på vår dataplattform och i faktabladen om de olika programmen.

 

Landsbygdsutveckling ingår i EU:s investeringsstrategi

Från 2014 måste EU-länderna skriva under ett partnerskapsavtal för att samordna EU:s alla struktur- och investeringsfonder inom varje land. Kommissionen och länderna samarbetar också med Europeiska investeringsbanken (EIB) för att ta fram finansieringsinstrument inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Hur politiken genomförs och vilket genomslag den får kontrolleras och bedöms noga. Mer om enskilda projekt hittar du via Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, nätverket för Europeiska innovationspartnerskapet och webbplatsen om en resultatinriktad budget.