Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Rozvoj vidieka 2014 – 2020

Rozvoj vidieka 2014 – 2020

Rozvoj vidieka 2014 – 2020
Rozvoj vidieka 2014 – 2020

Politika rozvoja vidieka EÚ pomáha vidieckym oblastiam EÚ zvládať široké spektrum hospodárskych, environmentálnych a sociálnych výziev 21. storočia. Často sa nazýva „druhý pilier“ spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a dopĺňa systém priamych platieb poľnohospodárom a opatrenia na riadenie poľnohospodárskych trhov (takzvaný „prvý pilier“). Politika rozvoja vidieka má niekoľko spoločných cieľov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF).

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka je financovaná prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) s rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom každej krajine EÚ sa prideľujú finančné prostriedky na 7-ročné obdobie. Tieto prostriedky zmobilizujú ďalších 61 mld. EUR z verejných financií v členských štátoch.

 

V 28 členských štátoch existuje na toto obdobie 118 rôznych programov rozvoja vidieka, pričom 20 členských štátov realizuje jeden národný program a 8 členských štátov sa rozhodlo pre dva a viac (regionálnych) programov.

 

Rámec EÚ pre programy rozvoja vidieka

Členské štáty a regióny vypracúvajú svoje programy rozvoja vidieka na základe potrieb svojich území a riešia aspoň štyri z týchto šiestich spoločných priorít EÚ:

 

  • podporovať prenos znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach,
  • zvyšovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých typov poľnohospodárstva a propagovať inovačné poľnohospodárske technológie a udržateľné lesné hospodárstvo,
  • podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve,
  • obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
  • propagovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
  • podporovať sociálne začlenenie, zmiernenie chudoby a hospodársky rast vo vidieckych oblastiach.

 

Priority rozvoja vidieka sú rozložené do štyroch oblastí záujmu. Napríklad oblasť efektívneho využívania zdrojov zahŕňa tieto prioritné oblasti záujmu: „zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva“ a „podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve“. Členské štáty alebo regióny si v týchto oblastiach záujmu vo svojich programoch rozvoja vidieka stanovujú kvantitatívne ciele. Potom stanovia, pomocou akých opatrení tieto ciele dosiahnu a koľko finančných prostriedkov jednotlivým opatreniam pridelia. Aspoň 30 % financovania každého programu rozvoja vidieka musí byť vyčlenených na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy a najmenej 5 % na program LEADER.  Viac informácií o očakávaných cieľoch je k dispozícii na platforme otvorených údajov týkajúcich sa EŠIF a v informačných prehľadoch o jednotlivých programoch rozvoja vidieka.

 

Vidiecky rozvoj ako súčasť širšej investičnej stratégie EÚ

Členské štáty musia od roku 2014 uzatvárať dohody o partnerstve, ktoré si vyžadujú koordináciu všetkých štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) v každej krajine. Európska komisia a členské štáty spolupracujú aj s Európskou investičnou bankou (EIB) na vytvorení finančných nástrojov v rámci EPFRV. Vykonávanie a vplyv politiky v oblasti rozvoja vidieka sa podrobne monitoruje a hodnotí. Ďalšie informácie o jednotlivých projektoch sú dostupné prostredníctvom Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD), Európskeho partnerstva v oblasti inovácií (EIP) a webového sídla pre Rozpočet zameraný na výsledky.