Landbouw en plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Plattelandsontwikkeling 2014-2020
Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling helpt plattelandsgebieden beter in te spelen op de uitdagingen van de 21e eeuw op het gebied van economie, milieu en samenleving. Dit beleid, ook de "tweede pijler" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) genoemd, vormt een aanvulling op het stelsel van directe betalingen aan boeren en de beheersmaatregelen voor de landbouwmarkten (de "eerste pijler"). Het plattelandsontwikkelingsbeleid deelt een aantal doelstellingen met de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF).

Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU wordt gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Voor de periode 2014-2020 beschikt dit fonds over 100 miljard euro, een bedrag dat over alle EU-landen zal worden verdeeld. Daarbovenop komt nog eens een bijdrage van 61 miljard euro van de EU-landen zelf.

 

In deze zevenjarige periode zijn er 118 verschillende plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) in de 28 EU-landen. In 20 landen is er slechts één nationaal programma, in de overige acht zijn er meerdere (regionale) programma's.

 

EU-kader voor plattelandsontwikkelingsprogramma's

De lidstaten en de regio's stellen zelf hun plattelandsontwikkelingsprogramma('s) samen op basis van de behoeften van de regio's en minstens vier van de volgende gemeenschappelijke EU-prioriteiten:

 

  • betere overdracht van kennis en innovatie in landbouw-, bosbouw- en plattelandsgebieden
  • grotere levensvatbaarheid en hoger concurrentievermogen van alle vormen van landbouw en bevordering van landbouwinnovatie en duurzaam bosbeheer
  • verbetering van de organisatie van de voedselketen, het dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw
  • herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen in de land- en bosbouw
  • efficiënter gebruik van hulpbronnen en steun voor de overstap op een CO2-arme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, bosbouw- en voedingssector
  • sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

 

De prioriteiten van het plattelandsbeleid zijn verdeeld over "aandachtsgebieden". Zo omvat de prioriteit "efficiënter hulpbronnengebruik" de aandachtsgebieden "vermindering van broeikasgas- en ammoniakemissies door de landbouw" en "bevordering van CO2-behoud en -opslag in de land- en bosbouw". De lidstaten of regio's nemen in hun POP's kwantitatieve doelstellingen op voor deze aandachtsgebieden. Vervolgens bepalen zij met welke maatregelen de doelstellingen moeten worden bereikt en hoeveel geld zij voor elk van deze maatregelen uittrekken. Minstens 30% van het budget voor elk POP moet naar milieu- en klimaatbescherming gaan, en minstens 5% naar LEADER.  Meer informatie over de verwachte resultaten vindt u op het ESIF-opendataplatform en in de POP-factsheets.

 

Plattelandsontwikkeling als onderdeel van een bredere EU-investeringsstrategie

Vanaf 2014 moeten de EU-landen een partnerschapsovereenkomst sluiten. Daarom moeten alle structurele EU-investeringen (ESIF) in elk land worden gecoördineerd. De Europese Commissie en de EU-landen werken met de Europese Investeringsbank (EIB) samen aan de invoering van de financiële instrumenten voor het ELFPO. De uitvoering en de resultaten van het beleid worden uitvoerig gemonitord en geëvalueerd. Meer informatie over afzonderlijke projecten is te vinden via het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO), het netwerk van het Europees Innovatiepartnerschap (EIP) en de website EUBudget4Results voor een resultaatgerichte EU-begroting.