Agrikoltura u Żvilupp Rurali

Żvilupp rurali 2014-2020

Żvilupp rurali 2014-2020

Żvilupp rurali 2014-2020
Żvilupp rurali 2014-2020

Il-politika ta' żvilupp rurali tal-UE tgħin iż-żoni rurali tal-UE jiffaċċaw l-għadd kbir ta' sfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali tas-seklu 21. Spiss imsejħa “it-tieni pilastru” tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), din tikkomplementa s-sistema ta’ pagamenti diretti lill-bdiewa u miżuri għall-ġestjoni ta’ swieq agrikoli (l-hekk imsejjaħ “l-ewwel pilastru”). Il-politika tal-Iżvilupp Rurali taqsam bosta għanijiet mal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE).

Il-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE hija ffinanzjata permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) li jiswa €100 biljun mill-2014-2020, b'kull pajjiż tal-UE jieħu allokazzjoni finanzjarja  għal perjodu ta' 7 snin. Dan se jservi bħala ingranaġġ għal €61 biljun oħra ta’ finanzjament pubbliku fl-Istati Membri.

 

Hemm 118-il programm ta' żvilupp rurali (RDP) differenti  fit-28 Stat Membru għal dan il-perjodu, b'20 programm nazzjonali uniċi u 8 Stati Membri li għażlu li jkollhom żewġ programmi (reġjonali) jew aktar.

 

Il-qafas tal-UE għal programmi ta’ żvilupp rurali

L-Istati Membri u r-reġjuni jfasslu l-programmi tagħhom ta’ żvilupp rurali skont il-ħtiġijiet tat-territorji tagħhom u jindirizzaw mill-anqas erbgħa minn dawn is-sitt prijoritajiet tal-UE komuni:

 

  • it-trawwim tat-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u ż-żoni rurali;
  • it-tisħiħ tal-vijabilità u tal-kompetittività tat-tipi kollha ta' agrikoltura u l-promozzjoni ta' teknoloġiji innovattivi għall-farms u l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti;
  • il-promozzjoni tal-organizzazzjoni tal-katina tal-ikel, il-benessri tal-annimali u l-immaniġġjar tar-riskji fl-agrikoltura;
  • ir-restawr, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-ekosistemi marbutin mal-agrikoltura u l-forestrija;
  • il-promozzjoni tal-effikaċja tar-riżorsi u l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u reżistenti għat-tibdil fil-klima fis-setturi tal-agrikoltura, tal-ikel u tal-forestrija;
  • il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali.

 

Il-prijoritajiet tal-iżvilupp rurali jinqasmu fl-"oqsma ta' fokus". Pereżempju, il-prijorità fuq l-effiċjenza tar-riżorsi jinkludi l-oqsma ta’ fokus li “jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra u tal-ammonja mill-agrikoltura” u “it-trawwim tal-konservazzjoni u tal-ġbir tal-karbonju fl-agrikoltura u l-forestrija”. Fi ħdan l-RDPs, l-Istati Membri jew ir-reġjuni jistabbilixxu miri kwantifikati f’relazzjoni ma’ dawn l-oqsma ta’ fokus. Imbagħad jistabbilixxu liema miżuri se jużaw sabiex jintlaħqu dawn il-miri u kemm finanzjament se jallokaw għal kull miżura. Mill-inqas 30% tal-finanzjament għal kull prijorità jrid ikun iddedikat għal miżuri rilevanti għall-ambjent u t-tibdil fil-klima u tal-inqas 5% għal-LEADER.  Ara aktar dwar il-kisbiet mistennija fuq il-Pjattaforma ta' Dejta Miftuħa tal-FSIE u l-iskedi informattivi għal kull RDP.

 

L-iżvilupp rurali bħala parti minn strateġija aktar miftuħa għall-investiment tal-UE

Mill-2014 'il quddiem, l-Istati Membri jridu jistabbilixxu ftehim ta' sħubija li jirrikjedi l-koordinazzjoni tal-finanzjament kollu ta' investiment strutturali tal-UE (FSIE) f'kull pajjiż. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri qed jaħdmu wkoll mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar l-istabbiliment ta' Strumenti Finanzjarji skont il-FAEŻR. L-implimentazzjoni u l-impatt tal-politika tal-iżvilupp rurali jiġu ssorveljati u evalwati fid-dettall. Tista' ssib aktar dettalji ta' proġetti individwali permezz tan- Netwerk Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (ENRD), in-netwerk ta' Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) u s-sit web dwar il-baġit tal-UE għar-riżultati.