Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen kaudella 2014–2020

Maaseudun kehittäminen kaudella 2014–2020

Maaseudun kehittäminen kaudella 2014–2020
Maaseudun kehittäminen kaudella 2014–2020

EU:n maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteena on auttaa EU:n maaseutualueita vastaamaan uuden vuosituhannen taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin haasteisiin. Tämä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) nk. toinen pilari täydentää viljelijöille maksettavien suorien tukien järjestelmää ja maatalousmarkkinoiden hallinnointiin liittyviä toimenpiteitä (ensimmäinen pilari). Maaseudun kehittämispolitiikkaa rahoittavan maatalousrahaston tavoitteet ovat osin samoja kuin muilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (ERI-rahastot).

EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa rahoitetaan vuosina 2014–2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 100 miljardilla eurolla. Kullekin EU-maalle on osoitettu määrärahat täksi seitsenvuotiskaudeksi. EU-määrärahoja täydennetään jäsenmaissa 61 miljardin euron julkisella rahoituksella.

 

EU:n 28 jäsenmaassa on tällä kaudella yhteensä 118 maaseudun kehittämisohjelmaa: 20 maassa on vain yksi kansallinen ohjelma, kahdeksassa kaksi tai useampia (alueellisia) ohjelmia.

 

EU:n kehys maaseudun kehittämisohjelmille

EU-maat ja alueet laativat omat maaseudun kehittämisohjelmansa tarpeidensa perusteella keskittyen vähintään neljään EU:n kuudesta yhteisestä prioriteetista, jotka ovat

 

  • tietämyksen siirron ja innovoinnin edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudulla
  • maatalouden kaikkien alojen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen sekä innovatiivisen maatalousteknologian ja metsien kestävän hoidon edistäminen
  • elintarvikeketjun organisoinnin, eläinten hyvinvoinnin ja riskienhallinnan edistäminen
  • maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen
  • voimavarojen käytön tehostaminen sekä tuki vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtymiselle maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa
  • sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla.

 

Maaseudun kehittämisen prioriteetit on jaettu kohdealoihin. Esimerkiksi voimavarojen tehokkaan käytön prioriteettiin kuuluvat muun muassa kohdealat "maatalouden kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen vähentäminen" ja "hiilen sitomisen ja talteenoton edistäminen maa- ja metsätaloudessa". EU-maat ja alueet määrittävät kehittämisohjelmissaan näille kohdealoille määrälliset tavoitteet sekä vahvistavat toimenpiteet, joilla ne pyrkivät nämä tavoitteet saavuttamaan, ja kullekin toimenpiteelle osoitettavat määrärahat. Vähintään 30 % kehittämisohjelman määrärahoista on käytettävä ympäristö- ja ilmastonmuutostoimiin ja vähintään 5 % Leader-aloitteen toimiin.  Lisätietoa rakenne- ja investointirahastoista rahoitettavien ohjelmien odotetuista tuloksista on ERI-rahastojen avoimen datan sivustolla ja kunkin kehittämisohjelman tietosivuilla.

 

Maaseudun kehittäminen osana EU:n laajempaa investointistrategiaa

Kukin EU-maa teki vuonna 2014 Euroopan komission kanssa kumppanuussopimuksen, jonka mukaisesti rakenne- ja investointirahastoista (ERI) saatava rahoitus koordinoidaan. Komissio ja EU-maat valmistelevat myös Euroopan investointipankin (EIP) kanssa rahoitusvälineiden perustamista maaseuturahaston puitteissa. Maaseudun kehittämispolitiikan toteutusta ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan tarkasti. Lisätietoa yksittäisistä hankkeista: eurooppalainen maaseudun kehittämisen verkosto (ENRD), eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP-AGRI) verkosto ja EU:n budjettisivusto.