Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020

Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020

Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020
Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020

Η ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης βοηθά τις αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Συχνά αποκαλούμενη «δεύτερος πυλώνας» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης συμπληρώνει το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς και τα μέτρα διαχείρισης των γεωργικών αγορών (ο λεγόμενος «πρώτος πυλώνας»). Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχει πολλούς κοινούς στόχους με τα άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Η ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με κονδύλια ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τα κονδύλια αυτά κατανέμονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και αναμένεται να ενεργοποιήσουν επιπλέον 61 δισ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη.

 

Την τρέχουσα περίοδο, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ υλοποιούν 118 διαφορετικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Τα 20 κράτη μέλη υλοποιούν ενιαία εθνικά προγράμματα, ενώ τα υπόλοιπα 8 έχουν επιλέξει να υλοποιούν δύο ή περισσότερα (περιφερειακά) προγράμματα.

 

Πλαίσιο της ΕΕ για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες καταρτίζουν τα δικά τους προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με βάση τις ανάγκες των εδαφών τους και τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες έξι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ:

 

  • προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές
  • βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
  • προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της διαχείρισης των κινδύνων στον τομέα της γεωργίας
  • αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία
  • αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, όσον αφορά τους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας,
  • προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

 

Οι προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης κατανέμονται σε «τομείς εστίασης». Για παράδειγμα, η προτεραιότητα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων περιλαμβάνει τους τομείς εστίασης «μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία» και «προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία». Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θέτουν ποσοτικούς στόχους για κάθε τομέα εστίασης. Στη συνέχεια, προσδιορίζουν τα μέτρα που θα λάβουν για την επίτευξη των στόχων αυτών καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης που θα χορηγήσουν για κάθε μέτρο. Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης κάθε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατίθεται για μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τουλάχιστον 5% για το πρόγραμμα LEADER.  Περισσότερες πληροφορίες για τα αναμενόμενα αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και στα ενημερωτικά δελτία για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

 

Η αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής της ΕΕ

Από το 2014 και μετά, τα κράτη μέλη οφείλουν να συνάπτουν μια συμφωνία εταιρικής σχέσης η οποία απαιτεί τον συντονισμό όλων των χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο εσωτερικό κάθε χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται επίσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Η υλοποίηση και ο αντίκτυπος της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης παρακολουθούνται και αξιολογούνται λεπτομερώς. Περισσότερες λεπτομέρειες για μεμονωμένα σχέδια μπορείτε να βρείτε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και του ιστότοπου «Προϋπολογισμός που εστιάζει στα αποτελέσματα».