Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020
Udvikling af landdistrikterne 2014-2020

EU's politik for udvikling af landdistrikterne hjælper EU's landdistrikter med at tackle en lang række af det 21. århundredes økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Politikken kaldes også "den anden søjle" i den fælles landbrugspolitik, og den supplerer ordningen med direkte betalinger til landmændene og tiltag til at forvalte landbrugsmarkederne (den såkaldte "første søjle"). Politikken for udvikling af landdistrikterne har en række mål til fælles med andre europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene).

EU's politik for udvikling af landdistrikterne finansieres gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med et budget på 100 mia. euro for perioden 2014-2020, hvoraf hvert EU-land modtager en finansiel tildeling for de 7 år. Det vil medføre yderligere 61 mia. euro i offentlig finansiering i medlemslandene.

 

Der findes i denne periode 118 forskellige programmer for udvikling af landdistrikterne i de 28 medlemslande, herunder 20 enkeltstående nationale programmer, og der er 8 medlemslande, som har valgt at have to eller flere (regionale) programmer.

 

EU's regelramme for programmer for udvikling af landdistrikterne

Medlemslandene og regionerne udarbejder deres programmer for udvikling af landdistrikterne ud fra deres territoriers specifikke behov og med fokus på mindst fire af følgende seks fælles EU-prioriteter:

 

  • fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter
  • styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrenceevne for alle typer landbrug og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig skovforvaltning
  • fremme af fødevarekædens organisation, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget
  • genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget
  • fremme af ressourceeffektivitet og støtte til skiftet til en kulstoffattig og klimarobust økonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren
  • fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

 

Prioriteterne for landdistrikterne er inddelt i "fokusområder". For eksempel omfatter prioriteten om ressourceeffektivitet fokusområderne "reduktion af udledningen af drivhusgasser og ammoniak fra landbruget" og "fremme af kulstofopbevaring og -binding inden for landbrug og skovbrug". Medlemslandene og regionerne opstiller i deres programmer for udvikling af landdistrikterne kvantificerbare mål ud fra disse fokusområder. De beslutter derefter, hvilke tiltag de vil gøre for at nå målene, og hvor mange midler de vil tildele hvert tiltag. Mindst 30 % af finansieringen til hvert program skal øremærkes til tiltag, som er relevante for miljøet og klimaforandringerne, og mindst 5 % til LEADER-programmet.  Se mere om de forventede resultater på den åbne dataplatform for ESI-fondene og i faktabladene for hvert program for udvikling af landdistrikterne.

 

Landdistriktsudvikling som led i EU's bredere investeringsstrategi

Fra 2014 og frem skal medlemslandene indgå en partnerskabsaftale, som kræver koordinering mellem alle ESI-fondene inden for hvert land. Europa-Kommissionen og medlemslandene arbejder også sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) om etablering af finansielle instrumenter under ELFUL. Gennemførelsen og virkningen af politikken for udvikling af landdistrikterne overvåges og evalueres nøje. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte projekter via det europæiske netværk for landdistriktsudvikling (ENRD), netværket for det europæiske innovationspartnerskab (EIP-netværket) og websitet om et resultatorienteret EU-budget.