Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Badania naukowe i innowacje w rolnictwie

Badania naukowe i innowacje w rolnictwie

Badania i innowacje
Badania naukowe i innowacje w rolnictwie

Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, rolnicy, leśnicy, przemysł spożywczy i bioprzemysł muszą zdobywać nową wiedzę, którą można stosować w praktyce. W jaki sposób możemy zwiększyć konkurencyjność w coraz trudniejszych warunkach gospodarczych i jednocześnie zapewnić wykorzystanie zasobów i świadczenie usług ekosystemowych w sposób zrównoważony? Jak możemy przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego? W jaki sposób możemy wspierać społeczności wiejskie w dywersyfikacji ich działalności gospodarczej? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania mogą pomóc badania naukowe i innowacje.

Tworzenie wiedzy w celu poprawy konkurencyjności i zrównoważonego charakteru rolnictwa

W ramach wspólnej polityki rolnej UE dąży do osiągnięcia trzech celów. Są to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Realizacja tych celów wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce nowej wiedzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji, uczenia się i współpracy.

 

Główne wyzwania dla rolnictwa, leśnictwa i badań dotyczących żywności do 2020 r.

W ramach swojego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 UE wspiera projekty dotyczące rolnictwa i leśnictwa. Projekty te mają przyczynić się do:

  • podniesienia wydajności produkcji i stawiania czoła zmianie klimatu przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i odporności na zmiany sytuacji gospodarczej
  • świadczenia usług ekosystemowych i dostawy dóbr publicznych
  • aktywizacji obszarów wiejskich, wspierania polityk i innowacji na wsi
  • wspierania zrównoważonego leśnictwa
  • tworzenia zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu rolno-spożywczego
  • wspierania rozwoju rynku bioproduktów i procesów opartych na biotechnologii

Wyzwań opisanych w programie „Horyzont 2020”

 

Lepsza integracja wspólnej polityki rolnej z polityką badań naukowych

Pragniemy zapewnić, aby działania badawcze odpowiadały ogólnym potrzebom, a stworzone rozwiązania były stosowane przez rolników i leśników. Dlatego też UE podjęła działania mające zbliżyć do siebie naukę i praktykę. Celem jest stworzenie polityki badań naukowych bardziej ukierunkowanej na potrzeby oraz polityki rolnej bardziej opartej na faktycznych danych.

Aby wspierać ten cel, stworzono Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). Jest ono ogniwem łączącym różne obszary polityki. W ramach partnerstwa podejmowane są działania na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych i innowacyjnych rozwiązań i opracowywania programu badań naukowych, który w większym stopniu uwzględnia potrzeby rolników i leśników.

EIP-AGRI

 

Dwa źródła finansowania na rzecz bardziej innowacyjnego rolnictwa i leśnictwa

Badania naukowe i innowacje są finansowane głównie z dwóch źródeł. Są to: Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje) i polityka rozwoju obszarów wiejskich (innowacje).

UE prawie podwoiła swoje wysiłki, przeznaczając prawie 4 miliardy euro – najwyższy dotychczas budżet – na wyzwanie społeczne nr 2 programu „Horyzont 2020”: Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Oprócz „Wyzwania społecznego nr 2” także inne części programu „Horyzont 2020” mogą być interesujące z punktu widzenia finansowania działań badawczych i innowacyjnych w rolnictwie, leśnictwie i łańcuchu rolno-spożywczym.

Równolegle do tego UE ustaliła, że priorytetem polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 będzie ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. . W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich istnieje szereg środków umożliwiających finansowanie innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Mogą być one przeznaczone np. na wsparcie tworzenia grup operacyjnych, usług innowacyjnych, inwestycji lub innych strategii.

Instrumentów finansowania