Agriculture and rural development

Programy prac „Horyzont 2020”

Programy prac „Horyzont 2020”

Badania i innowacje
Programy prac „Horyzont 2020”

Program „Horyzont 2020” jest realizowany za pomocą dwuletnich programów prac. Te programy prac obejmują zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów i działań, które są finansowane przez UE. Każde zaproszenie dotyczy szeregu konkretnych tematów, w odniesieniu do których konsorcja mogą składać wnioski w wyznaczonych terminach.

Aktualnie realizowany program obejmuje lata 2016-2017. Następny program prac na lata 2018-2020 jest już w przygotowaniu.

 

Program prac na lata 2014–2015

Program prac na lata 2014–2015 opublikowano 11 grudnia 2013 r. W ramach obszaru tematycznego „Wyzwania społeczne” obejmował on cztery główne kategorie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie badań naukowych dotyczących rolnictwa i leśnictwa. Te kategorie to:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć projekty mające znaczenie dla rolnictwa i leśnictwa wybrane w następstwie tych zaproszeń.

 

Program prac na lata 2016-2017

Program prac na lata 2016-2017 opublikowano 14 października 2015 r. W ramach obszaru tematycznego „Wyzwania społeczne 2” obejmował on trzy główne kategorie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie badań naukowych dotyczących rolnictwa i leśnictwa. Te kategorie to:

Okres składania wniosków w odpowiedzi na zaproszenia dobiegł końca. 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć projekty mające znaczenie dla rolnictwa i leśnictwa wybrane w następstwie tych zaproszeń.

 

Program prac na lata 2018-2020

Pod koniec 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła wewnętrzny proces ustalania strategicznych priorytetów badawczych na lata 2018-2020.

Komisja opiera się przy tym na wynikach konsultacji z zainteresowanymi stronami, sprawozdaniach grupy doradczej oraz różnych opiniach dotyczących poszczególnych części programu „Horyzont 2020”. W odniesieniu do badań naukowych i innowacji dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich Komisja opiera się też na długoterminowej strategii na rzecz badań naukowych i innowacji w dziedzinie rolnictwa. W celu omówienia tego strategicznego podejścia w dniach 26-28 stycznia 2016 r. DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowała konferencję, w której udział wzięło ponad 500 zainteresowanych podmiotów. Wnioski z konferencji opublikowano w lipcu 2016 r.

Program prac na lata 2018-2020 ma zostać opublikowany w październiku 2017 r. Nowe możliwości w zakresie finansowania zostaną przedstawione podczas tygodnia informacyjnego poświęconego obszarowi tematycznemu „Wyzwania społeczne 2” w ramach programu „Horyzont 2020”, który odbędzie się w Brukseli w dniach 14-17 listopada 2017 r.