Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Badania i innowacje
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) stworzono w 2012 r. Ma ono przyczyniać się do realizacji strategii Unii Europejskiej Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Intensyfikacja badań i innowacji jest jednym z pięciu głównych celów tej strategii, która promuje nowe interaktywne podejście do wspierania innowacji: europejskie partnerstwa innowacji.

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rolnictwa (EIP-AGRI) działa na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, aby sektory te mogły osiągać więcej przy mniejszym zużyciu zasobów. EIP-AGRI wnosi wkład w zapewnianie stabilnych dostaw żywności, paszy i biomateriałów, chroniąc podstawowe surowce naturalne, na których opierają się rolnictwo i leśnictwo.

 

Innowacyjne projekty w rolnictwie mogą uzyskać finansowanie z różnych źródeł, takich jak europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich czy unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. EIP-AGRI przyczynia się do łączenia różnych źródeł finansowania, tak aby koncentrując je na wspólnym celu, osiągać lepsze wyniki.

W ramach EIP-AGRI rolnicy, doradcy, naukowcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z rolnictwem, organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracują ze sobą jako partnerzy innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Razem tworzą oni ogólnounijną sieć EIP. Siecią EIP-AGRI kieruje Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), którą wspiera punkt obsługi EIP-AGRI.

 

Więcej informacji o EIP-AGRI