Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Wyzwania

Wyzwania

Badania i innowacje
Wyzwania

Program „Horyzont 2020” ma na celu poprawę wydajności i zrównoważonego charakteru rolnictwa i leśnictwa przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji przemysłu spożywczego i niespożywczego. Ponadto program ma wspierać społeczności wiejskie w zwiększeniu dywersyfikacji gospodarki i świadczeniu usług ekosystemowych.

Wyzwania, jakim UE próbuje stawić czoła, opisano w programie szczegółowym wdrażającym program „Horyzont 2020”. Zgodnie z programem szczegółowym działania w zakresie badań naukowych umożliwią:

 

 • Podniesienie wydajności produkcji oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i odporności na problemy na rynku

  Podniesienie wydajności i zdolności adaptacyjnych roślin, zwierząt i systemów produkcyjnych w celu stawienia czoła szybko zmieniającym się warunkom środowiskowym lub klimatycznym i wzrastającym niedoborom zasobów naturalnych. Wynikające z tego innowacje ułatwią przejście do efektywniejszego wykorzystania zasobów w rolnictwie i łańcuchu dostaw żywności i paszy.

 • Udostępnienie większej liczby dóbr publicznych i usług ekosystemowych

  Przyczynienie się do lepszego zrozumienia złożonych interakcji między systemami produkcji pierwotnej a usługami ekosystemowymi; wspieranie produkcji tych dóbr i świadczenia usług publicznych dzięki dostarczeniu rozwiązań w zakresie zarządzania, narzędzi wspierających proces decyzyjny oraz zapewnieniu oceny ich wartości rynkowej i pozarynkowej.

 • Wzmocnienie pozycji ludności wiejskiej i opracowanie lepszej polityki

  Wzmocnienie zdolności społeczności wiejskich do tworzenia i świadczenia usług ekosystemowych; promowanie dywersyfikacji gospodarczej, zapewnianie właściwych relacji między obszarami wiejskimi i miejskimi, a także ułatwianie wymiany i rozpowszechniania wiedzy i innowacji. Działania te będą wspierać polityków przy wyznaczaniu odpowiednich strategii.
 • Tworzenie bardziej zrównoważonego leśnictwa

  Wspieranie wielofunkcyjnych lasów, które zapewnią całą gamę korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych; skupienie się na dalszym rozwoju zrównoważonych systemów leśnictwa, które mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb społecznych, w tym potrzeb właścicieli lasów, przez zastosowanie wielofunkcyjnych podejść i uwzględnienie aspektu zmiany klimatu.
 • Tworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu rolno-spożywczego

  Zaspokojenie potrzeb po stronie sektora żywności i pasz w zakresie dostosowania się do zmian społecznych, środowiskowych, klimatycznych i ekonomicznych związanych z przejściem z poziomu lokalnego na globalny. Projekty odnoszą się do wszystkich etapów łańcucha produkcji żywności i pasz, w tym opracowywania, przetwarzania i pakowania żywności, kontroli procesu, ograniczania ilości odpadów, podnoszenia wartości produktów ubocznych oraz bezpiecznego stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
 • Wspieranie rozwoju rynku bioproduktów i procesów opartych na biotechnologii

  Tworzenie nowych rynków otwartych na innowacje biotechnologiczne, zwłaszcza dzięki środkom w zakresie popytu. Konieczna jest normalizacja i certyfikacja na poziomie unijnym i międzynarodowym m.in. w celu ustalenia zawartości biologicznej, funkcji produktów i biodegradowalności. Nadal opracowywane będą metody w zakresie oceny cyklu życia.

 

Więcej informacji na temat tych wyzwań