Jordbruk och landsbygdsutveckling

EU:s framtida jordbrukspolitik

EU:s framtida jordbrukspolitik

EU:s framtida jordbrukspolitik
EU:s framtida jordbrukspolitik

Utvecklingen på de globala jordbruksmarknaderna och EU:s nya åtaganden för klimat och hållbar utveckling innebär att jordbrukspolitiken måste uppdateras igen för att hantera de nya utmaningarna.

Den 29 november 2017 lade kommissionen fram ett meddelande där man presenterar sina idéer om framtidens jordbruk och livsmedelsproduktion. Meddelandet bygger på ett samråd om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid där man kunde lämna synpunkter på hur politiken kan förenklas och moderniseras.

 

Framtiden för mat och jordbruk i EU

I meddelandet föreslås ett antal förändringar av jordbrukspolitiken som i första hand går ut på att förenkla reglerna och få mesta möjliga valuta för pengarna. Kommissionen beskriver vilka prioriterade områden som den framtida politiken måste ta itu med och föreslår ett mer flexibelt sätt att genomföra politiken som ska ge bättre resultat.

Att hantera klimatförändringarna och skydda miljön är EU:s allra viktigaste fråga och jordbrukspolitiken bör spela en större roll i detta arbete, dels för att skydda bönderna mot klimatförändringarnas effekter, dels för att se till att jordbruket inte förvärrar problemet. Nya strikta EU-mål ska se till att jordbruket bidrar till att uppfylla internationella åtaganden för klimat och hållbarhet.

EU ska också ta fram en verktygslåda med beprövade metoder för att nå målen. EU-länderna kan sedan själva bestämma vilka av dessa verktyg som passar dem bäst utifrån sina nationella förhållanden. Alla länder ska ta fram en egen strategisk plan – som kommissionen ska godkänna – där de anger hur de tänker nå målen. Fokus kommer att ligga på att övervaka arbetet och se till att finansieringen ger konkreta resultat. Att gå från en enhetlig till en skräddarsydd strategi innebär att politiken och dess genomslag kommer närmare dem som ska genomföra politiken på fältet.

Stödet till bönderna ska fortfarande betalas ut i form av direktstöd, eller gårdsstöd, men fördelningen av stödet behöver ses över. Kommissionen föreslår i meddelandet olika alternativ för att se till att stödet fördelas rättvist mellan och inom länderna och att pengarna går till rätt ändamål.

Här är några andra förslag:

 • Uppmuntra användningen av modern teknik som kan hjälpa bönderna i arbetet och skapa större insyn i marknaden och en mer förutsebar marknad.
 • Fler insatser för att få unga att satsa på jordbruk med en mer enhetlig strategi i varje land.
 • En hållbar jordbruksproduktion där hälsa, kost, matsvinn, djurskydd och andra viktiga frågor för allmänheten beaktas.
 • Se till att jordbrukspolitiken är samstämmig med annan EU-politik för till exempel handel, migration och hållbar utveckling.
 • Skapa en EU-plattform för riskhantering som kan hjälpa bönderna att hantera osäkra klimatförhållanden, fluktuationer på marknaden och andra risker.

Lagförslagen om hur man konkret ska nå de mål som beskrivs i meddelandet kommer att läggas fram av kommissionen under första halvåret 2018, när förslaget om EU:s sjuåriga budget efter 2020 (den fleråriga budgetramen) är klart.

Frågor och svar

Faktablad: Förenkling

Faktablad: Jordbruket och jordbrukspolitiken i EU

Faktablad: Stöd till bönderna

Faktablad: Jordbrukspolitiken och miljön

Faktablad: Jordbruket i version 2.0

 

Resultaten av samrådet

Samrådet inleddes den 2 februari 2017 och pågick i tre månader. Resultaten presenterades vid en konferens i Bryssel den 7 juli och de flesta var överens om följande mål och principer:

 • En stark gemensam jordbrukspolitik på EU-nivå
 • Mervärdet av en gemensam jordbrukspolitik
 • Framtida utmaningar: ge bönderna en skälig levnadsstandard, skydda miljön och hantera klimatförändringarna
 • En enklare och effektivare politik

De viktigaste resultaten av samrådet

Samrådet pågick i tre månader och kommissionen fick in över 320 000 svar, de flesta från privatpersoner.

Synpunkterna kompletterade kommissionens egen lägesanalys som underlag till meddelandet om framtiden för livsmedel och jordbruk.

Sammanfattning av resultaten

 

Vad händer nu?

 • Budgetförslag (den fleråriga budgetramen): maj 2018
 • Lagförslag om hur man konkret ska nå mål i meddelandet (första halvåret 2018)

 

Bakgrund

Meddelandet och samrådet bygger på olika initiativ från 2016, bland annat Cork 2.0-förklaringen, den årliga konferensen om utsikterna för jordbrukspolitiken, grupperna för civil dialog och rapporten från arbetsgruppen för jordbruksmarknaderna.

Bakgrundsdokument om jordbrukets och landsbygdens utmaningar:

 

Läs mer

EU:s lagstiftningsprocess