Kmetijstvo in razvoj podeželja

Prihodnost SKP

Prihodnost SKP

Prihodnost SKP
Prihodnost SKP

Zaradi novih razmer na svetovnem kmetijskem trgu ter novih zavez Evropske unije na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja je treba skupno varnostno politiko znova prilagoditi novim izzivom.

29. novembra 2017 je Evropska komsija predstavila sporočilo z novimi idejami za prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. Sporočilo je bilo objavljeno po posvetovanju o skupni kmetijski politiki (SKP), ki je bilo namenjeno boljšemu razumevanju možnosti za poenostavitev in posodobitev sedanje politike.

 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva

Sporočilo predlaga številne spremembe SKP in se osredinja predvsem na njeno poenostavitev ter zagotavljanje najboljše stroškovne učinkovitosti. SKP mora poleg prednostnih področij predlagati tudi prožnejši pristop k izvajanju politike za dosego čim učinkovitejših rezultatov.

Vprašanje podnebnih sprememb in varstva okolja je pomembno za EU. Pri reševanju tega vprašanja mora imeti SKP okrepljeno vlogo – ne samo zato, da bi kmete zaščitila pred posledicami podnebnih sprememb, temveč tudi zato, da bi zagotovila, da kmetijstvo ne bi teh težav še poslabšalo. S trdnimi novimi cilji na evropski ravni bomo zagotovili, da kmetijstvo v celoti prispeva k izpolnjevanju mednarodnih zavez EU na področju podnebnih sprememb in trajnosti.

Na evropski ravni bo pripravljen tudi sveženj dokazanih metod, ki zagotavljajo izpolnjevanje teh ciljev. Države EU bodo nato ob upoštevanju nacionalnih razmer lahko same izbrale orodja, ki jih bodo uporabile za dosego želenih rezultatov. Vsaka država EU bo pripravila svoj strateški načrt, v katerem bo določila, kako bo dosegla cilje. Ta načrt bo odobrila Evropska komisija. Poudarek ne bo na zagotavljanju skladnosti, temveč na spremljanju napredka, tako da bodo pri financiranju najpomembnejši konkretni rezultati. Prehod od pristopa po načelu „ena rešitev za vse“ na prilagojen pristop pomeni, da se bosta politika in njen vpliv na vsakdanje življenje približala tistim, ki jo dejansko izvajajo.

Prek sistema neposrednih plačil se bo nadaljevala podpora kmetom, vendar sporočilo poudarja, da je treba revidirati način razporejanja teh plačil. Navedene so številne možnosti za pravičnejše razdeljevanje plačil v državah članicah in med njimi. Plačila so bolj namenjena tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

Med drugimi predlogi so tudi:

 • spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij za podporo kmetom na terenu in zagotavljanje večje tržne preglednosti in zanesljivosti
 • treba je storiti več za spodbujanje mladih za ukvarjanje s kmetijstvom, vključno z bolj doslednim pristopom držav članic
 • odpravljanje pomislekov državljanov glede trajnostne kmetijske proizvodnje vključno z zdravjem, prehrano, zavrženo hrano in dobrobitjo živali
 • poskrbeti je treba za koherentnost SKP v povezavi z drugimi politikami EU, denimo na področju trgovine, migracij in trajnostnega razvoja
 • vzpostavitev platforme EU za obvladovanje tveganja za čim boljšo pomoč kmetom za spopadanje z negotovimi vremenskimi razmerami, nestanovitnim trgom in drugimi tveganji

Po objavi sedemletnega proračuna EU po letu 2020 (večletnega finančnega okvira oziroma MFF) bo Komisija v prvi polovici leta 2018 pripravila celovite zakonodajne predloge o izpolnjevanju ciljev, navedenih v sporočilu.

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Poenostavitev

Informativni pregled: Kmetijstvo in SKP v EU

Informativni pregled: Podpora kmetom

Informativni pregled: SKP in okolje

Informativni pregled: Kmetijstvo 2.0

 

Ugotovitve posvetovanja

Ugotovitve trimesečnega posvetovanja, ki se je začelo 2. februarja 2017, so bile predstavljene na konferenci 7. julija v Bruslju in so vsebovale soglasje glede naslednjih vprašanj:

 • ohranitev trdne skupne kmetijske politike na ravni Evropske unije
 • dodana vrednost skupne kmetijske politike
 • prihodnji izzivi (primerna življenjska raven za kmete, okolje in podnebne spremembe)
 • potreba po enostavnejši in učinkovitejši politiki

Poudarki javnega posvetovanja

Med trimesečnim posvetovanjem je Evropska komisija prejela več kot 320 000 odgovorov, predvsem od posameznikov.

Sporočilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva temelji na analizi Komisije sedanjega stanja na terenu in ugotovitvah posvetovanja.

Povzetek rezultatov

 

Kaj sledi

 • Proračunski predlogi (večletni finančni okvir): maj 2018
 • Zakonodajni predlogi za konkretno izpolnjevanje ciljev, navedenih v sporočilu (prva polovica leta 2018)

 

Osnovne informacije

Sporočilo in predhodno posvetovanje gradi na številnih dogodkih iz leta 2016, denimo deklaraciji iz Corka 2.0, letni konferenci o obetih, delu redne skupine za civilni dialog o SKP ter poročilu delovne skupine za kmetijske trge.

Referenčni dokumenti o izzivih na področju kmetijstva in podeželskih območij

 

Več informacij

Zakonodajni postopek EU