Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Budúcnosť SPP

Budúcnosť SPP

Budúcnosť SPP
Budúcnosť SPP

Vývoj na svetových poľnohospodárskych trhoch a nové záväzky Európskej únie (EÚ) v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja znamenajú, že spoločnú poľnohospodársku politiku je potrebné opäť upraviť, aby sa týmto neustálym výzvam dokázala prispôsobiť.

Európska komisia 29. novembra 2017 predložila oznámenie, v ktorom načrtáva predstavy o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva. Oznámenie nadväzuje na konzultáciu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorej cieľom bolo získať lepšiu predstavu o možnostiach zjednodušenia a modernizácie politiky.
 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

V oznámení sa navrhuje niekoľko zmien SPP, ktoré sa v prvom rade zameriavajú na zjednodušenie tejto politiky a čo najúčinnejšie vynakladanie peňazí. Uvádzajú sa v ňom prioritné oblasti, ktorým sa musí budúca SPP venovať, a navrhuje sa pružnejší prístup k vykonávaniu politiky s cieľom zabezpečiť efektívnejšie výsledky.

Boj proti zmene klímy a ochrana životného prostredia sú hlavnými výzvami, ktorým EÚ čelí, a SPP musí v tomto úsilí zohrávať významnejšiu úlohu – musí zabezpečiť nielen ochranu poľnohospodárov pred vplyvom zmeny klímy, ale postarať sa aj o to, aby poľnohospodárstvo neprispievalo k zhoršovaniu tohto problému. Na úrovni EÚ sa stanovia nové prísne ciele, ktoré zabezpečia, aby poľnohospodárstvo v plnej miere podporilo EÚ pri plnení jej medzinárodných záväzkov v oblasti zmeny klímy a udržateľnosti.

Na európskej úrovni sa vypracuje aj súbor osvedčených metód na zabezpečenie plnenia týchto cieľov. Krajiny EÚ budú mať možnosť vybrať si, ktoré z týchto nástrojov požijú na dosiahnutie želaných výsledkov s prihliadnutím na ich vnútroštátny kontext. Každá krajina EÚ vytvorí svoj vlastný strategický plán (schválený Komisiou), v ktorom stanoví spôsob plnenia cieľov. Namiesto dodržiavania súladu sa bude klásť väčší dôraz na monitorovanie pokroku a cielené financovanie konkrétnych výsledkov. Prechod od univerzálneho prístupu k riešeniam na mieru znamená, že samotná politika a jej skutočné dôsledky budú lepšie prispôsobené tým, ktorí ju v praxi vykonávajú.

Podpora pre poľnohospodárov sa bude naďalej realizovať prostredníctvom systému priamych platieb, avšak v oznámení sa uznáva, že je potrebné prehodnotiť spôsob, akým sa tieto platby v súčasnosti distribuujú. Uvádza sa v ňom niekoľko možností na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdeľovania a lepšieho nasmerovania platieb tam, kde sú najviac potrebné, v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi.

Ostatné návrhy zahŕňajú:

 • rozšírené využívanie moderných technológií na podporu poľnohospodárov v praxi a zabezpečenie väčšej transparentnosti a istoty na trhu,
 • vynakladanie väčšieho úsilia pri podnecovaní mladých ľudí, aby začali vykonávať poľnohospodársku činnosť, a súdržnejší prístup v jednotlivých členských štátoch,
 • riešenie obáv občanov spojených s udržateľnosťou poľnohospodárskej výroby vrátane zdravia, výživy, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat,
 • zabezpečenie súladu SPP s ostatnými politikami EÚ v otázkach, akými sú obchod, migrácia a udržateľný rozvoj,
 • vytvorenie platformy EÚ pre riadenie rizík s cieľom čo najlepšie pomôcť poľnohospodárom pri zvládaní neistoty v oblasti klímy, volatility trhov a iných rizík.

Kompletné legislatívne návrhy, ako konkrétne dosiahnuť ciele uvedené v oznámení, Komisia predloží v prvom polroku 2018, po tom, čo sa uverejní návrh sedemročného rozpočtu EÚ po roku 2020 (tzv. viacročný finančný rámec alebo VFR).

Otázky a odpovede

Prehľad: Zjednodušenie

Prehľad: Poľnohospodárstvo a SPP v EÚ

Prehľad: Podpora pre poľnohospodárov

Prehľad: SPP a životné prostredie

Prehľad: Poľnohospodárstvo 2.0
 

Výsledky konzultácie

Výsledky konzultácie, ktorá prebiehala tri mesiace od 2. februára 2017, boli predstavené na konferencii 7. júla v Bruseli. Prispievatelia sa zhodli na:

 • udržaní silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky na úrovni Európskej únie,
 • pridanej hodnote spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 • budúcich výzvach (primeraná životná úroveň poľnohospodárov, životné prostredie a zmena klímy)
 • potrebe jednoduchšej a účinnejšej politiky.

Hlavné výsledky verejnej konzultácie

Počas trojmesačného konzultačného obdobia Komisia získala viac než 320 000 odpovedí, najmä od jednotlivcov.

Spolu s vlastnou analýzou Komisie o súčasnej reálnej situácii tvoria tieto zistenia podklad pre oznámenie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva.

Zhrnutie výsledkov

 

Ďalšie kroky

 • návrhy rozpočtu (viacročný finančný rámec): máj 2018
 • kompletné legislatívne návrhy, ako konkrétne dosiahnuť ciele uvedené v oznámení (prvá polovica roku 2018)

 

Kontext

Oznámenie a predchádzajúci konzultačný proces sa opierajú o celý rad krokov podniknutých v roku 2016 – vyhlásenie Cork 2.0, výročnú konferenciu o perspektívach poľnohospodárstva, pravidelné zasadnutia skupiny pre občiansky dialóg o SPP a správu pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF).

Podkladové dokumenty o výzvach, ktorým čelia poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti

 

Ďalšie informácie

Proces tvorby práva EÚ