Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Przyszłość WPR

Przyszłość WPR

Przyszłość WPR
Przyszłość WPR

Trendy na światowych rynkach rolnych oraz nowe zobowiązania Unii Europejskiej (UE) dotyczące zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju oznaczają w praktyce, że aby wspólna polityka rolna mogła sprostać tym nowym wyzwaniom, konieczna jest jej dalsza modernizacja.

29 listopada 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym omówiła możliwe kierunki rozwoju rolnictwa i produkcji żywności. Komunikat powstał po zakończeniu konsultacji na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) przeprowadzonych, aby pomóc Komisji w przeanalizowaniu, w których obszarach można uprościć i unowocześnić obecną politykę.
 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa

W komunikacie zaproponowano szereg zmian w WPR, służących przede wszystkim jej uproszczeniu i zapewnieniu możliwie najlepszego stosunku wartości do ceny. W komunikacie nie tylko przedstawiono priorytetowe obszary, które należy uwzględnić w przyszłej WPR, ale także zaproponowano bardziej elastyczne podejście do wdrażania polityki, tak aby można było zagwarantować lepsze rezultaty.

Najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed UE, to zmiana klimatu i ochrona środowiska. WPR musi odgrywać większą rolę w tej walce – jej zadaniem powinna być nie tylko ochrona rolników przed skutkami zmian klimatycznych, ale także dopilnowanie, by rolnictwo nie przyczyniało się do pogorszenia sytuacji. Aby zagwarantować, że rolnictwo będzie w pełni zaangażowane we wspieranie UE w wywiązywaniu się z podjętych przez nią na arenie międzynarodowej zobowiązań dotyczących zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, na szczeblu europejskim zostaną wyznaczone nowe, rygorystyczne cele.

Zostaną na tym szczeblu również opracowane oparte na dowodach metody, które umożliwią realizację tych celów. Kraje UE będą mogły wybrać preferowaną przez siebie metodę, przy uwzględnieniu swoich krajowych warunków, tak aby pozwoliła im ona na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Każdy kraj UE opracuje następnie własny plan strategiczny określający, w jaki sposób zamierza osiągnąć te cele. Plany zatwierdzi Komisja Europejska. W podejściu tym większą wagę przywiązuje się do monitorowania postępów niż do zgodności. Równie ważne jest zadbanie o to, aby finansowanie przynosiło konkretne rezultaty. Przejście od ujednoliconego podejścia do podejścia dostosowanego do konkretnych potrzeb oznacza, że faktyczny wpływ na politykę i jej skutki będą mieli ci, którzy realizują ją w terenie.

Wsparcie dla rolników będzie nadal udzielane za pośrednictwem systemu płatności bezpośrednich, ale w komunikacie przyznano, że należy dopracować sposób, w jaki płatności te są obecnie wypłacane. Przedstawiono w nim szereg możliwych rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić sprawiedliwsze rozłożenie płatności w obrębie poszczególnych krajów, a także w porównaniu z innymi krajami, tak aby jednocześnie płatności trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Inne propozycje obejmują:

 • zachęcanie do korzystania z nowoczesnych technologii, tak aby rolnicy byli wspierani w swojej pracy i aby zapewnić większą przejrzystość i pewność rynku
 • zwiększenie wysiłków podejmowanych w celu zachęcania młodych ludzi do podejmowania pracy na roli, w tym także przyjęcie spójniejszego podejścia przez każde państwo członkowskie
 • uwzględnianie obaw obywateli w odniesieniu do zrównoważonej produkcji rolnej, w tym zdrowia, żywienia, marnotrawstwa żywności i dobrostanu zwierząt
 • dopilnowanie, aby WPR pozostała spójna z innymi obszarami polityki UE, takimi jak handel, migracja i zrównoważony rozwój
 • utworzenie unijnej platformy współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem, aby jak najskuteczniej pomagać rolnikom, którzy są konfrontowani z nieprzewidywalnością klimatu, zmiennością rynku i innymi rodzajami ryzyka.

Wnioski legislacyjne wskazujące praktyczne metody realizacji celów przedstawionych w komunikacie zostaną przedstawione przez Komisję w pierwszej połowie 2018 r., po opublikowaniu wniosku w sprawie siedmioletniego budżetu UE po roku 2020 (tzw. wieloletnich ram finansowych).

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji: Uproszczenie WPR

Zestawienie informacji: Rolnictwo i WPR w UE

Zestawienie informacji: Wsparcie dla rolników

Zestawienie informacji: WPR a ochrona środowiska

Zestawienie informacji: Rolnictwo 2.0
 

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji, które rozpoczęły się 2 lutego 2017 r. i były prowadzone przez trzy miesiące, zostały przedstawione na konferencji 7 lipca w Brukseli. Wyniki te były dowodem powszechnej zgody co do:

 • utrzymania silnej wspólnej polityki rolnej na poziomie Unii Europejskiej
 • korzyści, jakie przynosi wspólna polityka rolna
 • przyszłych wyzwań (zapewnienie rolnikom godnego poziomu życia, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu)
 • potrzeby prostszej i skuteczniejszej polityki.

Konsultacje publiczne w sprawie WPR w skrócie

Podczas trzymiesięcznych konsultacji Komisja Europejska otrzymała ponad 320 tys. odpowiedzi, głównie od osób prywatnych.

Ogólne statystyki wg kraju

Wyniki konsultacji zostały uwzględnione, wraz z gruntowną analizą Komisji dotyczącą bieżącej sytuacji, w komunikacie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa.
 

Dalsze działania

 • projekt budżetu (wieloletnie ramy finansowe): maj 2018 r.
 • wnioski legislacyjne wskazujące praktyczne metody realizacji celów przedstawionych w komunikacie (pierwsza połowa 2018 r.)

 

Kontekst

Komunikat i wcześniejszy proces konsultacji bazują na szeregu działań podjętych w 2016 r., takich jak deklaracja z Cork 2.0, coroczna konferencja na temat unijnych perspektyw dla rolnictwa, regularne spotkania grup dialogu obywatelskiego na temat WPR oraz sprawozdanie grupy zadaniowej ds. rynków rolnych (AMTF).

 

Więcej informacji

Unijny proces stanowienia prawa