Landbouw en plattelandsontwikkeling

Toekomst van het GLB

Toekomst van het GLB

Toekomst van het GLB
Toekomst van het GLB

In verband met ontwikkelingen op de wereldwijde landbouwmarkten en de nieuwe afspraken over klimaat en duurzame ontwikkeling moet de EU het gemeenschappelijk landbouwbeleid opnieuw aanpassen.

Op 29 november 2017 heeft de Europese Commissie haar ideeën over de toekomst van voeding en landbouw in een mededeling uiteengezet. Daarvóór had zij al een raadpleging gehouden over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om na te gaan hoe het huidige beleid vereenvoudigd en gemoderniseerd zou kunnen worden.

 

De toekomst van voeding en landbouw

De mededeling bevat een aantal wijzigingsvoorstellen voor het GLB om het eenvoudiger te maken en de kosten-batenverhouding te optimaliseren. Zij noemt niet alleen de prioritaire gebieden die het toekomstige GLB moeten aanpakken, maar komt ook met een voorstel voor een meer flexibele aanpak voor de beleidsuitvoering die betere resultaten moet garanderen.

De strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het milieu zijn de belangrijkste uitdagingen voor de EU. Het GLB moet hierin een grotere rol gaan spelen, niet alleen om de boeren tegen de gevolgen van de klimaatverandering te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat de landbouw het probleem niet nog erger maakt. Er zullen nieuwe, strikte doelstellingen op Europees niveau komen, die moeten zorgen dat de landbouw de EU zo veel mogelijk helpt om haar internationale verplichtingen op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid na te komen.

In Europees verband zal een toolkit van beproefde methoden worden ontwikkeld, die moet garanderen dat de doelstellingen worden gehaald. De EU-landen krijgen de nodige speelruimte om, gelet op hun eigen situatie, zelf de tools te kiezen waarmee zij de gewenste resultaten willen bereiken. Elk EU-land mag zijn eigen strategisch plan ontwikkelen – dat weliswaar door de Commissie moet worden goedgekeurd – waarin het uiteenzet hoe het de doelstellingen wil halen. De nadruk zal niet zozeer op naleving komen te liggen, maar veeleer op vooruitgang en concrete resultaten. De overgang van een "onze size fits all"-benadering naar een aanpak op maat betekent dat het beleid en de concrete implicaties ervan dichter worden gebracht bij degenen die de praktische uitvoering ervan verzorgen.

De boeren kunnen blijven rekenen op rechtstreekse betalingen, maar ze moeten op een andere manier worden verdeeld. In de mededeling wordt een aantal mogelijkheden genoemd om deze betalingen eerlijker te verdelen binnen en tussen de EU-lidstaten en ervoor te zorgen dat het geld daar terecht komt waar het het hardst nodig is.

Andere voorstellen zijn:

 • het gebruik van moderne technologieën stimuleren om boeren op het terrein te helpen en meer markttransparantie en zekerheid te bieden
 • meer doen om jonge mensen warm te maken voor het beroep van boer, bijvoorbeeld via een gecoördineerde aanpak samen met de afzonderlijke lidstaten
 • inspelen op de bezorgdheid van de consument over de landbouw, vooral wat betreft gezondheid, voeding, voedselverspilling en dierenwelzijn
 • zorgen voor een goede samenhang van het GLB met ander EU-beleid op gebieden als handel, migratie en duurzame ontwikkeling
 • een EU-platform voor risicobeheer oprichten om boeren te leren zo goed mogelijk om te gaan met onzekere factoren zoals het klimaat, de markt enz.

In de eerste helft van 2018, na de publicatie van de zevenjarenbegroting van de EU voor de periode na 2020 (het meerjarig financieel kader), zal de Commissie met uitgewerkte wetsvoorstellen komen om de doelstellingen van de mededeling te behalen.

Vragen en antwoorden

Factsheet: Vereenvoudiging

Factsheet: Landbouw en het GLB in de EU

Factsheet: Steun voor landbouwers

Factsheet: Het GLB en het milieu

Factsheet: Landbouw 2.0

 

Conclusies van de raadpleging

De conclusies van de raadpleging die op 2 februari 2017 is gestart voor een periode van drie maanden, werden op 7 juli 2017 op een conferentie in Brussel gepresenteerd. Er bestaat overeenstemming over:

 • voortzetting van een krachtig landbouwbeleid op EU-niveau
 • de toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • de uitdagingen voor de toekomst (eerlijk inkomen voor boeren, milieu en klimaatverandering)
 • de behoefte aan een eenvoudiger en doeltreffender beleid

Belangrijkste elementen van de openbare raadpleging

in de drie maanden van de raadpleging heeft de Europese Commissie meer dan 320 000 reacties ontvangen, vooral van boeren en particulieren.

In de mededeling over de toekomst van voeding en landbouw heeft de Commissie niet alleen met haar eigen analyse van de situatie in het veld rekening gehouden, maar ook met de conclusies van de raadpleging.

Samenvatting van de resultaten

 

Volgende stappen

 • Begrotingsvoorstellen (meerjarig financieel kader): mei 2018
 • Concrete wetgevingsvoorstellen om de doelstellingen van de mededeling te bereiken (eerste helft 2018)

 

Achtergrond

Het raadplegingsproces bouwt voort op een aantal initiatieven uit 2016, zoals de Verklaring van Cork 2.0, de jaarlijkse EU Agricultural Outlook Conference, de regelmatige burgerdialoog over het GLB en het verslag van de Taskforce Landbouwmarkten (AMTF).

Achtergrondinformatie over uitdagingen voor de landbouw en de plattelandsgebieden

 

Meer informatie

EU-wetgevingsproces