Põllumajandus ja maaelu areng

ÜPP tulevik

ÜPP tulevik

ÜPP tulevik
ÜPP tulevik

Areng maailma põllumajandusturul, ELi uued kliimamuutuste ja kestliku arengu alased kohustused on tinginud vajaduse ÜPPd jälle kord muuta, et kohaneda pidevalt muutuva olukorraga.

Euroopa Komisjon esitas 29. novembril 2017 teatise, milles kirjeldatakse ettekujutust toidutootmise ja põllumajanduse tulevikust. Enne teatise koostamist korraldati konsultatsioon Euroopa tulevase ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üle, et selgitada välja, kuidas kehtivaid poliitikameetmeid lihtsustada ja ajakohastada.
 

ELi toidutootmise ja põllumajanduse tulevik

Teatises pakutakse välja mitu muudatust, keskendudes peamiselt ÜPP lihtsustamisele ning parima kulude ja kvaliteedi suhte tagamisele. Selles tuuakse välja prioriteetsed valdkonnad, mida uus ÜPP peaks käsitlema, ning tutvustatakse poliitika paindlikumat rakendamist, et saavutada paremaid tulemusi.

Kliimamuutuste vastu võitlemine ja keskkonnakaitse on praegu ELi ees seisvad suurimad probleemid. ÜPP roll nende lahendamisel peab olema jõulisem. Ei piisa sellest, et vähendame kliimamuutuste mõju põllumajandusettevõtjatele. Peame samal ajal tagama, et põllumajandus ei muudaks probleemi veelgi suuremaks. Euroopa tasandil kehtestatakse uued ranged eesmärgid, et põllumajandus aitaks täita ELi rahvusvahelisi kohustusi seoses kliimamuutuste vastu võitlemise ja kestlikkuse tagamisega.

Peale selle töötatakse eesmärkide täitmiseks välja usaldusväärsete meetodite kogu. ELi riikidele antakse võimalus valida, milline meetod neile nende riigis soovitud tulemuste saavutamiseks kõige paremini sobib. ELi iga liikmesriik koostab eesmärkide täitmiseks oma strateegiakava, mille Euroopa Komisjon seejärel heaks kiidab. Nõuetele vastavuse asemel pööratakse rohkem tähelepanu sellele, kuidas on tagatud edusammude jälgimine ja vahendite kasutamine konkreetsete tulemuste saavutamiseks. Kohandatud lähenemisviis tüüplahenduse asemel tagab, et poliitikameetmed ja nende tegelik mõju on kohapealsetele rakendajatele arusaadavamad.

Põllumajandustootjaid toetatakse ka edaspidi otsetoetuste süsteemi kaudu, kuid teatises tunnistatakse, et toetuste jagamine tuleks läbi vaadata. Teatises pakutakse välja mitu võimalust, kuidas toetusi liikmesriikide vahel õiglasemalt jagada ja anda need sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.

Muud ettepanekud:

 • soodustada tänapäevase tehnoloogia kasutamist, et toetada põllumajandustootjaid kohapeal ning tagada turu suurem läbipaistvus ja turukindlus;
 • teha rohkem, et julgustada noori põllumajandustegevusega alustama, sh sidusam lähenemine igale liikmesriigile;
 • leida lahendused kodanike muredele, mis on seotud kestliku põllumajandustootmisega, sealhulgas tervis, toitumine, toidu raiskamine ja loomade heaolu;
 • tagada sidusus teiste ELi poliitikastrateegiatega sellistes valdkondades nagu kaubandus, ränne ja kestlik areng;
 • luua riskijuhtimist käsitlev ELi tasandi platvorm, et aidata põllumajandustootjatel kliimamuutustest tingitud ebakindluse, hindade kõikumise ja muude riskidega paremini toime tulla.

Komisjon esitab teatises kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud konkreetsed seadusandlikud ettepanekud 2018. aasta esimeses pooles pärast seda, kui on avaldatud ettepanek 2020. aasta järgse ELi seitsmeaastase eelarve kohta (nn mitmeaastane finantsraamistik ehk MFF).

Küsimused ja vastused

Teabeleht: Lihtsustamine

Teabeleht: ELi põllumajandus ja ühine põllumajanduspoliitika

Teabeleht: Toetused põllumajandustootjatele

Teabeleht: ÜPP ja keskkond

Teabeleht: Põllumajandus 2.0
 

Konsulteerimise tulemused

2. veebruaril 2017 alanud ja kolm kuud kestnud konsultatsiooni tulemusi tutvustati 7. juulil Brüsselis toimunud konverentsil. Tulemused näitavad, et järgmises ollakse ühel meelel:

 • tuleb säilitada tugev ühine põllumajanduspoliitika Euroopa Liidu tasandil;
 • ühisel põllumajanduspoliitikal on lisaväärtus;
 • tuleb pöörata tähelepanu uutele probleemidele (põllumajandustootjatele õiglase elatustaseme tagamine, keskkonnakaitse ja toimetulek kliimamuutustega);
 • vaja on lihtsamat ja tõhusamat poliitikat.

Avaliku konsultatsiooni peamised tulemused

Kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul sai Euroopa Komisjon üle 320 000 vastuse, neist enamiku eraisikutelt.

Neile ning komisjoni praeguse olukorra kohapealsele analüüsile tuginetakse toidutootmise ja põllumajanduse tulevikku käsitleva teatise koostamisel.

Tulemuste kokkuvõte

 

Mis saab edasi?

 • Eelarveettepanekud (mitmeaastane finantsraamistik) mai 2018
 • Seadusandlikud ettepanekud konkreetsete viiside kohta teatises kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks (2018. aasta esimene pool)

 

Taust

Teatis ja konsulteerimine põhinevad mitmel 2016. aasta saavutusel, nagu Corki deklaratsiooni versioon 2.0, iga-aastane konverents põllumajanduse väljavaadete kohta, ÜPPd käsitleva kodanikuühiskonna dialoogirühma tavapärased kohtumised ja põllumajandusturgude töörühma aruanne.

Taustdokumendid põllumajanduse ja maapiirkondade probleemide kohta

 

Lisateave

ELi õigusloomeprotsess