Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik
Fremtiden for den fælles landbrugspolitik

Udviklingen på de globale landbrugsmarkeder og EU's nye forpligtelser vedrørende klimaforandringer og bæredygtig udvikling betyder, at den fælles landbrugspolitik igen skal tilpasses, så den modsvarer disse løbende udfordringer.

Den 29. november 2017 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse, der skitserede tanker om fremtiden for fødevarer og landbrug. Meddelelsen følger i kølvandet på en høring om fremtidens fælles landbrugspolitik for at få en bedre forståelse af, hvordan politikken kan forenkles og moderniseres.
 

Fremtiden for fødevarer og landbrug

I meddelelsen foreslås en række ændringer af landbrugspolitikken med særligt fokus på at forenkle den og sikre mest mulig valuta for pengene. Udover at se på de prioriterede områder, hvor landbrugspolitikken skal sætte ind i fremtiden, foreslår den også mere fleksibilitet i gennemførelsen af politikken, så der garanteres bedre resultater.

EU's største udfordring er at tackle klimaforandringerne og bevare miljøet, og her skal landbrugspolitikken spille en større rolle – ikke kun for at beskytte landmændene mod konsekvenserne af klimaforandringerne, men også for at sikre, at landbruget ikke gør problemet større. Der vil blive fastlagt nye og strenge mål på EU-plan for at sikre, at landbruget fuldt ud hjælper med til at opfylde EU's internationale forpligtelser med hensyn til klimaforandringer og bæredygtighed.

På EU-plan vil der også blive udviklet en værktøjskasse for at sikre, at disse mål bliver nået. EU-landene får derefter frihed til at vælge, hvilke af disse redskaber de vil bruge for at nå de ønskede resultater – ud fra den nationale baggrund. Hvert EU-land udvikler sin egen strategiske plan – der godkendes af Kommissionen – hvori det fastlægges, hvordan landet agter at nå målene. Der vil ikke længere være så stort fokus på overholdelse, men til gengæld være mere fokus på at overvåge fremskridtene og sikre, at midlerne målrettes konkrete resultater. Skiftet fra en uddifferentieret til en skræddersyet tilgang betyder, at politikken og dens faktiske virkning vil være tættere på dem, der skal gennemføre den.

Støtten til landbruget fortsætter gennem systemet med direkte betalinger, men meddelelsen anerkender, at der skal ses nærmere på, hvordan de fordeles. Der gives en række muligheder for at sikre, at betalingerne inden for og mellem EU-landene fordeles mere rimeligt, og at de målrettes de områder, hvor der er mest brug for dem.

Andre forslag omfatter:

 • at tilskynde til anvendelse af moderne teknologi, der kan støtte landbrugerne i praksis og medføre større åbenhed og sikkerhed på markedet
 • at gøre en større indsats for at hjælpe unge med at begynde inden for landbruget, herunder at sikre en mere sammenhængende tilgang inden for de enkelte lande
 • at imødekomme borgernes bekymringer om bæredygtig landbrugsproduktion, herunder sundhed, ernæring, fødevarespild og dyrevelfærd
 • at sikre, at landbrugspolitikken stemmer overens med andre EU-politikker for handel, migration og bæredygtig udvikling
 • at skabe en EU-platform om risikostyring for at se på, hvordan man bedst kan hjælpe landbrugerne med at håndtere den usikkerhed, der er knyttet til klimaet, markedsudsving og andre risici

I første halvår af 2018 vil Kommissionen fremlægge lovforslag om, hvordan vi konkret når de mål, der er skitseret i meddelelsen, når forslaget om EU's syvårige budget for tiden efter 2020 (den såkaldte flerårige finansielle ramme) er offentliggjort.

Spørgsmål og svar

Faktablad: Forenkling

Faktablad: Landbrug og EU's fælles landbrugspolitik

Faktablad: Støtte til landbrugere

Faktablad: Den fælles landbrugspolitik og miljøet

Faktablad: Landbruget – version 2.0
 

Konklusioner af høringen

Resultaterne af høringen, der løb i tre måneder fra den 2. februar 2017, blev fremlagt på en konference den 7. juli i Bruxelles, og der var enighed om følgende:

 • der skal fortsat være en stærk fælles landbrugspolitik på EU-plan
 • værdien ved at have en fælles landbrugspolitik
 • udfordringer i fremtiden (en rimelig levestandard for landbrugere, miljø og klimaforandringer)
 • behovet for en enklere og mere effektiv politik

Vigtigste resultater af den offentlige høring

I løbet af den tre måneder lange høringsperiode modtog Kommissionen mere end 320 000 svar, primært fra enkeltpersoner.

Sammen med Kommissionens egen analyse af den nuværende situation ligger disse resultater til grund for meddelelsen om fremtiden for fødevarer og landbrug.

Resumé af resultaterne

 

Næste skridt

 • budgetforslag (den flerårige finansielle ramme): maj 2018
 • lovforslag om, hvordan de mål, der er skitseret i meddelelsen, konkret kan nås (første halvår 2018)

 

Baggrund

Høringsprocessen bygger på en række skridt, der blev taget i 2016, f.eks. Cork 2.0-erklæringen, den årlige Outlook-konference, gruppen for regelmæssig civil dialog om landbrugspolitikken og rapporten fra taskforcen for landbrugsmarkederne.

Baggrundsdokumenter om udfordringerne for landbruget og landområderne

 

Læs mere

EU's lovgivningsproces