Земеделие и развитие на селските райони

Бъдеще на ОСП

Бъдеще на ОСП

Бъдеще на ОСП
Бъдеще на ОСП

Промените на световните селскостопански пазари и новите ангажименти на ЕС във връзка с изменението на климата и устойчивото развитие изискват общата селскостопанска политика (ОСП) да се промени отново, за да отговори на тези предизвикателства.

На 29 ноември 2017 г. Европейската комисия представи съобщение, в което са набелязани идеи за бъдещето на прехраната и земеделието. Съобщението последва консултация относно бъдещето на ОСП, като целта е да се изясни кои нейни елементи могат да бъдат опростени и модернизирани.
 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство

В съобщението се предлагат редица промени в ОСП, като акцентът е поставен върху нейното опростяване и гарантирането на максимална икономическа ефективност. Освен това в него се набелязват приоритетните области, на които трябва да се обърне внимание в бъдещата ОСП, а също така се предлага по-гъвкав подход към прилагането на политиката, за да се гарантират по-ефективни резултати.

Борбата с изменението на климата и усилията за опазване на околната среда са най-важното предизвикателство пред ЕС, а ОСП трябва да играе по-голяма роля в тази борба — не само да защити фермерите от последиците от изменението на климата, но и да гарантира, че земеделието не допринася за влошаването на проблема. На европейско равнище ще бъдат определени стриктни нови цели, за да се гарантира, че земеделието допринася максимално за изпълнението на международните ангажименти на ЕС в областта на изменението на климата и устойчивостта.

Освен това на европейско равнище ще бъде разработен набор от методи с доказана ефективност, за да се гарантира постигането на тези цели. Страните от ЕС ще получат възможност да избират кои от тези инструменти да използват, за да постигнат желаните резултати, като се вземат предвид условията в съответната страна. Всяка страна от ЕС ще разработи свой собствен стратегически план — одобрен от Европейската комисия — в който ще определи как възнамерява да постигне целите. Вместо върху спазването на изискванията, акцентът ще бъде поставен по-скоро върху наблюдението на напредъка и гаранциите за това финансирането да бъде насочено към постигане на конкретни резултати. Преминаването от универсален към индивидуализиран подход означава, че самата политика, както и въздействието ѝ върху реалния живот ще бъдат по-близо до хората, които я прилагат на практика.

Подкрепата за фермерите ще продължи чрез системата на директни плащания, но в съобщението се посочва, че начинът, по който в момента се разпределят тези плащания, трябва да бъде преразгледан. В него се предлагат редица възможности за гарантиране на по-справедливо разпределяне на плащанията във и между страните членки и подобряване на тяхното насочване там, където те са най-необходими.

Други предложения:

 • насърчаване на използването на съвременни технологии за подпомагане на земеделските стопани по места и повишаване на прозрачността и сигурността на пазара;
 • полагане на повече усилия за насърчаване на младите хора да се заемат със земеделие, включително по-съгласуван подход във всяка страна членка
 • действия в отговор на опасенията на гражданите, свързани с устойчивото селскостопанско производство, включително по отношение на здравето, прехраната, разхищаването на храни и хуманното отношение към животните
 • гарантиране на запазването на съгласуваността на ОСП с други политики на ЕС, например по въпросите на търговията, миграцията и устойчивото развитие
 • създаване на платформа на равнище ЕС за управление на рисковете с цел намиране на най-добрите начини да се помогне на земеделските стопани да се справят с несигурността, произтичаща от изменението на климата, нестабилността на пазара и други рискове

Пълни законодателни предложения за конкретните начини за постигане на целите, набелязани в съобщението, ще бъдат направени от Комисията през първата половина на 2018 г., след като бъде публикувано предложението за 7-годишния бюджет на ЕС след 2020 г. (т.н. многогодишна финансова рамка).

Въпроси и отговори

Информационен документ: Опростяване

Информационен документ: Селското стопанство и ОСП в ЕС

Информационен документ: Подкрепа за земеделските стопани

Информационен документ: ОСП и околната среда

Информационен документ: Селско стопанство 2.0
 

Заключения от консултацията

Заключенията от консултацията, която се проведе от 2 февруари 2017 г. за период от три месеца, бяха представени на конференция в Брюксел на 7 юли, като бе изразен консенсус във връзка с:

 • поддържането на силна обща селскостопанска политика на равнището на ЕС
 • добавената стойност на общата селскостопанска политика
 • предизвикателствата в бъдеще (добър стандарт на живот за земеделските производители, околна среда и изменение на климата)
 • необходимостта от по-опростена и по-ефективна политика.

Основни моменти от обществената консултация

По време на тримесечния период на консултацията Европейската комисия получи над 320 000 отговора, предимно от граждани.

Заедно с анализа на Комисията на настоящото положение тези заключения бяха взети предвид в съобщението относно бъдещето на прехраната и земеделието.

Обобщение на резултатите

 

Следващи стъпки

 • Бюджетни предложения (многогодишна финансова рамка): май 2018 г.
 • Пълни законодателни предложения за конкретните начини за постигане на целите, набелязани в съобщението (първата половина на 2018 г.)

 

Контекст

Консултацията се основава на редица действия, предприети през 2016 г., като приемането на Декларацията от Корк 2.0, годишната конференция за перспективите пред земеделието, редовните обсъждания в рамките на групата за граждански диалог относно ОСП и изготвянето на доклада на работната група за селскостопанските пазари (AMTF).

Съпътстващи документи относно предизвикателствата пред селското стопанство и земеделските райони

 

Повече информация

Законодателен процес на ЕС