Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Przegląd systemu ue dotyczącego sektora owoców i warzyw – konsultacje społeczne

Przegląd systemu ue dotyczącego sektora owoców i warzyw – konsultacje społeczne

Owoce i warzywa
Przegląd systemu ue dotyczącego sektora owoców i warzyw – konsultacje społeczne

Tytuł

Przegląd systemu ue dotyczącego sektora owoców i warzyw – konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych i oceny ich skutków 

 

Obszary polityki

Rolnictwo

 

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje i instytucje państwowe zainteresowane przeglądem systemu UE dotyczącego sektora owoców i warzyw. 

 

Czas trwania konsultacji

04/06/2012 - 09/09/2012

 

Cel konsultacji

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) art. 184 ust. 4 stanowi, że Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawione zostanie sprawozdanie na temat wprowadzenia w życie przepisów dotyczących organizacji producentów, funduszy operacyjnych i programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw.

 

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach wyniesionych z reformy z 2007 r., a także uwzględniając nowe wyzwania oraz wnioski w sprawie reformy WPR, należy przeprowadzić dogłębniejszą analizę obecnego systemu UE stosowanego w sektorze owoców i warzyw, aby można było w odpowiednim czasie wykorzystać jej wyniki.

 

W związku z tym konsultacje te mają na celu:

- poinformowanie zainteresowanych stron i umożliwienie im przedstawienia swoich uwag dotyczących określenia problemu, wyzwań i proponowanych rozwiązań

- zebranie informacji i dokumentów analitycznych w celu ułatwienia oceny skutków. 

 

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać sami obywatele, a także organizacje i instytucje państwowe.

 

Wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach zachęcamy do zapoznania się z dokumentem konsultacyjnym i kwestionariuszem online, który należy wypełnić.

 

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania należy przeczytać oświadczenie o ochronie prywatności, które opublikowano wraz z konsultacjami i które zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi. 

 

Proponujemy, aby najpierw wypełnili Państwo kwestionariusz w trybie offline, a następnie przenieśli odpowiedzi do odpowiednich pól kwestionariusza online, korzystając z funkcji „kopiuj-wklej”.

 

Do każdego pytania można załadować dokumenty uzupełniające, takie jak wykresy i tabele.

 

Po wypełnieniu kwestionariusza w trybie online zostaną Państwo poproszeni o wysłanie formularza. W tym celu należy kliknąć na przycisk „Wyślij” – dopiero wtedy odpowiedzi zostaną wysłane.

 

Kwestionariusz, na który udzielono odpowiedzi w trybie offline, można ewentualnie przesłać bezpośrednio na adres: AGRI-HORT-REPORT-FL@ec.europa.eu.

 

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie, chyba że respondent wyraźnie zaznaczył, że się na to nie zgadza. Aby zapoznać się z ważnymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi, należy przeczytać opublikowane razem z konsultacjami oświadczenie o ochronie prywatności.

 

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze grup interesu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie .

 

Zobacz dokument konsultacyjny

Proszę przeczytać dokument będący przedmiotem konsultacji

 

Zobacz kwestionariusz

Proszę zapoznać się z pytaniami zawartymi w kwestionariuszu 

 

Dane kontaktowe

Dział Komisji:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział C.2 (Oliwa z Oliwek, Produkty Ogrodnicze

E-mail: AGRI-HORT-REPORT-FL@ec.europa.eu

Adres pocztowy: Rue de la Loi/Wetstraat 130, 1049 Bruksela – Belgia

 

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji

157

 

Zobacz odpowiedzi

 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Uwagi zebrane w ramach konsultacji zostaną uwzględnione w ocenie skutków. Odpowiednie elementy zostaną włączone do sprawozdania z oceny skutków, które będzie zawierać osobny rozdział dotyczący przeprowadzonych konsultacji, głównych wyników i respondentów. Sprawozdanie powinien zostać zwolniony przed końcem 2013 r.

 

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności