Kmetijstvo in razvoj podeželja

Neposredna plačila

Neposredna plačila

Neposredna podpora
Neposredna plačila

Kmetje v Evropski uniji (EU) prejmejo podporo v obliki neposrednih plačil, pod pogojem, da upoštevajo stroga pravila o zdravju in dobrobiti ljudi, živali, rastlin in okolja. Znesek prejete podpore ni vezan na količino kmetijske proizvodnje in je namenjen varovanju kmetov EU pred nestanovitnostjo tržnih cen. Neposredna plačila vključujejo osnovno plačilo in dodatna plačila, zlasti t. i. plačilo za zeleno komponento, namenjeno tistim načinom kmetovanja, ki presegajo okvir osnovnega varstva okolja. V nekaterih državah članicah neposredna plačila zajemajo tudi podporo nekaterim sektorjem v težavah ali kmetom, ki opravljajo dejavnost na območjih z naravnimi omejitvami. 

Največji delež (72 %) sedanjega proračuna EU je namenjen neposrednim plačilom evropskim kmetom. Finančna sredstva zagotavlja Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)

 

Osnovna neposredna plačila, dopolnjena s posebno podporo

Neposredna plačila se dodelijo kmetom v obliki osnovne dohodkovne podpore na podlagi števila hektarov obdelanih zemljišč. To je t. i. osnovno plačilo, ki ga dopolnjujejo številne druge sheme podpore s posebnimi cilji ali namenjene določenim vrstam kmetom:

  • plačilo za zeleno komponento za kmetijske prakse, ki so koristne za podnebje in okolje
  • prerazporeditveno plačilo (kadar se uporablja) za izboljšanje podpore malim in srednje velikim kmetijam
  • plačilo za območja z naravnimi omejitvami (kadar se uporablja), kjer so pogoji kmetovanja še zlasti težavni, denimo gorska območja
  • shema za male kmete (kadar se uporablja), to je poenostavljena shema za male kmete, ki nadomešča druge sheme
  • prostovoljna podpora (kadar se uporablja), vezana na proizvodnjo, kot pomoč sektorjem v težavah

Neposredna plačila povprečno znašajo 267 evrov na upravičeni hektar.
 

Več informacij

Pojasnila v zvezi s SKP – neposredna plačila za kmete 2015–20.

 

Pogoji za neposredna plačila

Da bi lahko prejeli neposredna plačila, morajo kmeti vsako leto izpolniti vlogo za pomoč, v kateri navedejo vse svoje kmetijske parcele. Izpolnjevati morajo tudi pogoje za upravičenost, biti morajo denimo aktivni kmeti s kmetijo v EU.

Plačila niso vezana na obseg proizvodnje, zato kmete spodbujajo, da svoje delovanje bolje prilagodijo potrebam trga. Plačila se lahko tudi zmanjšajo, če kmeti ne upoštevajo jasno opredeljenih pravil o varnosti hrane, zdravja in dobrobiti živali ter varstva okolja.

To razmerje med plačili in spoštovanjem pravil poznamo pod imenom navzkrižna skladnost.

 

Neposredna plačila upravljajo in nadzirajo države EU

Pravila, ki urejajo neposredna plačila, se določijo na ravni EU, izvajanje plačil pa ureja neposredno vsaka država članica na podlagi načela deljenega upravljanja. To pomeni, da so za upravljanje in nadzor neposrednih plačil kmetov v svoji državi odgovorni nacionalni organi.

Vsaka država ima tudi določeno stopnjo fleksibilnosti glede dodelitve teh plačil, pri čemer upošteva domače kmetijske razmere, ki se med državami EU zelo razlikujejo.
 

Ministrstva za kmetijstvo v državah članicah EU

 

Podrobneje o shemah podpore in njihovem izvajanju

Odločitve držav članic v zvezi z neposrednimi plačili 2015–20

Shema osnovnega plačila

Shema osnovnega plačila: notranja konvergenca

Shema enotnega plačila na površino in prehodna pomoč

Plačilo za mlade kmete

Prerazporeditveno plačilo

Shema za male kmete

Prostovoljna vezana podpora: podpora vsem sektorjem – obvestilo o revidiranih odločitvah držav članic do 1. avgusta 2016

Prostovoljna vezana podpora: podpora večini sektorjev – obvestilo o odločitvah držav članic do 1. avgusta 2014

Prostovoljna vezana podpora: podpora drugim sektorjem – obvestilo o odločitvah držav članic do 1. avgusta 2014

Finančni mehanizmi v novem sistemu

Izvajanje neposrednih plačil za izplačila 2015