Landbouw en plattelandsontwikkeling

Rechtstreekse betalingen

Rechtstreekse betalingen

Rechtstreekse steun
Rechtstreekse betalingen

Boeren in de Europese Unie (EU) krijgen steun in de vorm van rechtstreekse betalingen, als ze zich tenminste houden aan strenge regels ten aanzien van de gezondheid van mens en dier, het welzijn van dieren, de gezondheid van planten en het milieu. Het bedrag is niet afhankelijk van de productie van de boer, en dient als vangnet tegen de wispelturigheid van de marktprijzen. De rechtstreekse betaling bestaat uit een basisbetaling en eventuele toeslagen, in het bijzonder een vergroeningspremie voor landbouwmethodes die het milieu extra beschermen. In bepaalde landen bestaat er ook een een toeslag voor bepaalde sectoren die in moeilijkheden verkeren of voor boeren die in gebieden met natuurlijke beperkingen werken. 

Het overgrote deel (72%) van de huidige EU landbouwbegroting gaat op aan dit soort rechtstreekse betalingen. Ze lopen via het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). 

 

Basisbetaling en premies

Boeren ontvangen via directe betalingen een basisinkomensondersteuning die afhankelijk is van het aantal verbouwde hectares. Behalve deze zogenaamde basisbetaling kunnen zij een premie krijgen op basis van een aantal steunregelingen die zijn afgestemd op een bepaalde doelstelling of een bepaald soort boeren;

  • een vergroeningspremie voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken
  • (waar toegepast) een herverdelingsbetaling voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven
  • (waar toegepast) premies voor gebieden met natuurlijke beperkingen met moeilijke omstandigheden voor landbouw, zoals berggebieden
  • (waar toegepast) een vereenvoudigde regeling voor kleine boeren die de overige regelingen vervangt
  • (waar toegepast) vrijwillige steun gekoppeld aan de productie voor noodlijdende sectoren

Gemiddeld wordt er 267 euro per subsidiabele hectare uitgekeerd.
 

Meer informatie

Het GLB: Rechtstreekse betalingen aan landbouwers 2015-20

 

Hoe moeten rechtstreekse betalingen worden aangevraagd?

Elk jaar moet de boer een steunaanvraag indienen waarin hij aangifte doet van alle landbouwpercelen van zijn bedrijf. Er gelden bepaalde voorwaarden. Zo moet hij actief zijn als boer en moet zijn bedrijf binnen de EU zijn gelegen.

Om de boer te stimuleren zijn bedrijf zo goed mogelijk op de vraag van de markt af te stemmen is de hoogte van de steun niet gekoppeld aan hoeveel hij produceert. Bovendien kan het bedrag worden verlaagd als hij niet voldoet aan duidelijke regels wat betreft de voedselveiligheid, de gezondheid en het welzijn van dieren, en het milieu.

Deze koppeling tussen directe betalingen en naleving van de regels heet het randvoorwaardensysteem.

 

De EU-landen beheren en controleren de rechtstreekse betalingen

Hoewel de regels voor de rechtstreekse betalingen op EU-niveau worden vastgesteld, zijn het de lidstaten die met de uitvoering van de regeling zijn belast volgens het principe van "gedeeld beheer". Dit betekent dat nationale instanties de directe betalingen aan de boeren in hun eigen land moeten beheren en controleren.

Elk land beschikt over een zekere speelruimte bij de toekenning van deze betalingen om rekening te houden met de omstandigheden in de nationale landbouw, die van land tot land sterk kunnen verschillen.
 

Ministeries van Landbouw in de EU-landen

 

Gedetailleerde informatie

Besluiten van de lidstaten over rechtstreekse betalingen 2015-20

Basisbetalingsregeling

Basisbetalingsregeling: Interne convergentie:

Regeling inzake een enkele areaalbetaling en nationale overgangssteun

Premie voor jonge landbouwers

Herverdelingsbetaling

Regeling voor kleine landbouwbedrijven

Vrijwillige gekoppelde steun: alle gesteunde sectoren – tot 1 augustus 2016 van de lidstaten ontvangen herziene besluiten

Vrijwillige gekoppelde steun: meest gesteunde sectoren – tot 1 augustus 2014 van de lidstaten ontvangen besluiten

Vrijwillige gekoppelde steun: overige sectoren – tot 1 augustus 2014 van de lidstaten ontvangen besluiten

Financiële mechanismen van het nieuwe stelsel

Rechtstreekse betalingen voor het aanvraagjaar 2015