Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Direkte betalinger

Direkte betalinger

Direkte støtte
Direkte betalinger

EU's landbrugere modtager støtte i form af direkte betalinger på betingelse af, at de overholder strenge regler om menneskers og dyrs sundhed og velfærd, pantesundhed og beskyttelse af miljøet. Det beløb, de modtager, hænger ikke sammen med den mængde, de producerer, og formålet med støtten er at give landbrugere i EU et sikkerhedsnet i tilfælde af ustabile markedspriser. Direkte betalinger omfatter en grundlæggende betaling og yderligere betalinger, især en såkaldt "grøn betaling" for landbrugsmetoder, der er mere vidtgående end almindelig miljøbeskyttelse. I visse medlemslande indeholder de direkte betalinger også støtte til bestemte sektorer, der er i vanskeligheder, eller til landmænd, der arbejder i områder med naturbetingede begrænsninger. 

Størstedelen (72 %) af EU's aktuelle landbrugsbudget går til direkte betalinger til landbrugere i EU. De finansielle ressourcer kommer fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

 

Grundlæggende direkte betalinger suppleret af særlig støtte

De direkte betalinger tildeles til landbrugerne i form af en grundlæggende indkomststøtte baseret på antallet af dyrkede hektar. Denne såkaldte direkte betaling suppleres af en række andre støtteordninger rettet mod særlige mål eller typer af landbrugere:

  • en "grøn" direkte betaling for praksis i landbruget, som er til gavn for klima og miljø
  • hvis relevant en omfordelingsbetaling for at yde større støtte til små og mellemstore bedrifter
  • hvis relevant betalinger for områder med naturbetingede begrænsninger, hvor betingelserne for landbrug er særligt vanskelige som f.eks. i bjergområder
  • hvis relevant en ordning for små landmænd - en forenklet ordning for små landbrugere, der erstatter andre ordninger
  • hvis relevant frivillig støtte koblet til produktionen for at hjælpe visse sektorer i vanskeligheder

De direkte betalinger beløber sig i gennemsnit til 267 euro pr. støtteberettiget hektar.
 

Mere information

Indblik i den europæiske landbrugspolitik – direkte betalinger til landbrugere 2015-20.

 

Hvordan modtager man direkte betalinger?

For at modtage direkte betalinger skal landbrugerne hvert år indgive en støtteansøgning, hvori de angiver alle deres landbrugsparceller. Direkte betalinger er også underlagt visse støtteberettigelsesbetingelser som f.eks., at vedkommende skal være aktiv landbruger, og at vedkommendes parceller skal ligge inden for EU.

Betalingerne er ikke knyttet til de mængder, der produceres, hvilket skal tilskynde landbrugerne til at tilpasse deres produktion til efterspørgslen på markedet. Landbrugere kan desuden få deres betalinger beskåret, hvis de ikke overholder klart fastsatte regler om fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd og miljøbeskyttelse.

Dette samspil mellem betalinger og overholdelse af regler kaldes krydsoverensstemmelse.

 

EU-landene administrerer og kontrollerer de direkte betalinger

Det er EU, der fastsætter reglerne for de direkte betalinger, men gennemførelsen af dem forvaltes direkte af de enkelte medlemslande i henhold til princippet om "delt forvaltning". Det betyder, at de nationale myndigheder har ansvaret for at administrere og kontrollere de direkte betalinger til landebrugerne i deres land.

Hvert land har også en vis grad af fleksibilitet i den måde de tildeler betalingerne på, så de kan tage højde for de nationale landbrugsvilkår, som kan variere meget inden for EU.
 

EU-landenes landbrugsministre

 

Nærmere oplysninger om støtteordninger og gennemførelsen

Beslutninger om direkte betalinger truffet af medlemslande i 2015-20

Grundbetalingsordningen

Grundbetalingsordningen: Intern konvergens

Den generelle arealbetalingsordning og overgangsstøtte

Betalinger til unge landbrugere

Omfordelingsbetaling

Ordningen for små landmænd

Frivillig koblet støtte: alle støttede sektorer - meddelelse af afgørelser truffet af medlemslande inden den 1. august 2016

Frivillig koblet støtte: de mest støttede sektorer - meddelelse af afgørelser truffet af medlemslande inden den 1. august 2014

Frivillig koblet støtte: andre støttede sektorer - meddelelse af afgørelser truffet af medlemslande inden den 1. august 2014

Finansielle mekanismer i det nye system

Gennemførelse af direkte betalinger for ansøgningsåret 2015