Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Direkte betalinger

Direkte betalinger

Direkte støtte
Direkte betalinger

EU's landbrugere modtager støtte i form af direkte betalinger på betingelse af, at de overholder strenge regler om menneskers og dyrs sundhed og velfærd, pantesundhed og beskyttelse af miljøet. Det beløb, de modtager, hænger ikke sammen med den mængde, de producerer, og formålet med støtten er at give landbrugere i EU et sikkerhedsnet i tilfælde af ustabile markedspriser. Der er mulighed for yderligere betalinger f.eks. til landbrugere, som benytter landbrugsmetoder, der går længere end den grundlæggende miljøbeskyttelse, eller som arbejder i områder med naturbetingede begrænsninger.

Størstedelen (72 %) af EU's aktuelle landbrugsbudget går til direkte betalinger til landbrugere i EU. De finansielle ressourcer kommer fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

 

Grundlæggende direkte betalinger suppleret af særlig støtte

De direkte betalinger tildeles til landbrugerne i form af en grundlæggende indkomststøtte baseret på antallet af dyrkede hektar - i gennemsnit 267 euro pr. støtteberettiget hektar. Denne såkaldte direkte betaling suppleres af en række andre støtteordninger rettet mod særlige mål eller typer af landbrugere:

  • en "grøn" direkte betaling for praksis i landbruget, som er til gavn for klima og miljø
  • hvis det er relevant, en omfordelingsbetaling for at yde større støtte til små og mellemstore bedrifter
  • hvis det er relevant, betalinger for områder med naturbetingede begrænsninger, hvor vilkårene for landbrug er særligt vanskelige som f.eks. i bjergområder
  • hvis det er relevant, en ordning for små landmænd – en forenklet ordning for små landbrugere, der erstatter andre ordninger
  • hvis det er relevant, frivillig støtte koblet til produktionen for at hjælpe visse sektorer i vanskeligheder

De direkte betalinger beløber sig i gennemsnit til 267 euro pr. støtteberettiget hektar.
 

Mere information

Indblik i den europæiske landbrugspolitik – direkte betalinger til landbrugere 2015-20

 

Hvordan modtager man direkte betalinger?

For at modtage direkte betalinger skal landbrugerne hvert år indgive en støtteansøgning, hvori de angiver alle deres landbrugsparceller. Direkte betalinger er også underlagt visse støtteberettigelsesbetingelser som f.eks., at vedkommende skal være aktiv landbruger, og at vedkommendes parceller skal ligge inden for EU.

Betalingerne er ikke knyttet til de mængder, der produceres, hvilket skal tilskynde landbrugerne til at tilpasse deres produktion til efterspørgslen på markedet. Landbrugere kan desuden få deres betalinger beskåret, hvis de ikke overholder klart fastsatte regler om fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd og miljøbeskyttelse.

Dette samspil mellem betalinger og overholdelse af regler kaldes krydsoverensstemmelse.

 

EU-landene administrerer og kontrollerer de direkte betalinger

Det er EU, der fastsætter reglerne for de direkte betalinger, men gennemførelsen af dem forvaltes direkte af de enkelte medlemslande i henhold til princippet om "delt forvaltning". Det betyder, at de nationale myndigheder har ansvaret for at administrere og kontrollere de direkte betalinger til landebrugerne i deres land.

Hvert land har også en vis grad af fleksibilitet i den måde de tildeler betalingerne på, så de kan tage højde for de nationale landbrugsvilkår, som kan variere meget inden for EU.
 

EU-landenes landbrugsministre

 

Nærmere oplysninger om støtteordninger

Beslutninger om direkte betalinger truffet af medlemslande i 2015-20

Gennemførelse af direkte betalinger i 2015

Ordningen for små landmænd

Frivillig koblet støtte: de mest støttede sektorer – meddelelse af reviderede afgørelser truffet af medlemslande inden den 1. august 2016

Frivillig koblet støtte: de mest støttede sektorer - meddelelse af afgørelser truffet af medlemslande inden den 1. august 2014

Frivillig koblet støtte: andre støttede sektorer - meddelelse af afgørelser truffet af medlemslande inden den 1. august 2014

Finansielle mekanismer i det nye system