Земеделие и развитие на селските райони

Директни плащания

Директни плащания

Директно подпомагане
Директни плащания

Селските стопани в ЕС получават помощ под формата на директни плащания при условие, че спазват строги правила за здравето на човека и животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и за околната среда. Размерът на помощта, която получават, не е свързан с произвежданите количества, а нейната цел е селските стопани в ЕС да имат сигурност предвид неустойчивите пазарни цени. Директните плащания включват основно плащане и допълнителни плащания, по-специално т. н. плащане за екологизиране за селскостопански методи, които са по-екологосъобразни от минимално изискваното. В някои държави от ЕС преките плащания включват и подкрепа за определени сектори, които изпитват затруднения, или за фермери, работещи в райони с природни ограничения. 

По-голямата част (72 %) от текущия бюджет на ЕС за селско стопанство е заделен за директни плащания за европейските земеделски стопани. Финансовите средства идват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

 

Основно директно плащане, допълнено от специфична помощ

Директните плащания се предоставят на земеделските стопани под формата на основно подпомагане на доходите въз основа на обработваните хектари земя. Това т.нар. основно плащане се допълва от няколко други схеми за подпомагане, насочени към конкретни цели или видове земеделски стопани:

  • директно плащане за екологизиране за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда,
  • преразпределително плащане за предоставяне на по-голяма подкрепа на малките и средните стопанства (когато е приложимо),
  • плащане за райони с природни ограничения, в които условията за селскостопанска дейност са особено трудни, например планински райони (когато е приложимо),
  • схема за дребни земеделски стопани, опростена схема за дребни земеделски стопани, която заменя другите схеми (когато е приложимо),
  • доброволно обвързано с производството подпомагане, за да се помогне на определени сектори, които са изправени пред затруднения (когато е приложимо).

Плащането е средно 267 евро на хектар земеделски площи, които отговарят на условията за плащането.
 

За повече информация

Разяснение на ОСП — директни плащания за земеделските стопани за 2015 — 2020 г.

 

Как се получават директни плащания?

За да получават директни плащания, земеделските стопани трябва да подават всяка година молба за помощ, като декларират всички земеделски парцели в стопанството. Директните плащания са предмет на условия за допустимост, например изисква се земеделският производител да е активен и стопанството му да се намира в рамките на ЕС.

Плащанията не са свързани с произведените количества, което насърчава земеделските стопани да произвеждат в зависимост от търсенето на пазара. Освен това плащанията на земеделските производители могат да бъдат намалени, ако те не спазват ясно определени правила относно безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните и опазването на околната среда.

Това взаимодействие между плащанията и спазването на правилата е известно като кръстосано спазване.

 

Страните от ЕС администрират и контролират директните плащания

Правилата, регламентиращи директните плащания, се определят на равнище ЕС, а прилагането им се управлява пряко от всяка държава членка на принципа, известен като споделено управление. Това означава, че националните органи отговарят за администрирането и контрола на директните плащания на земеделските стопани в своята страна.

Всяка страна може да прояви до известна степен гъвкавост в начина, по който предоставя тези плащания, за да бъдат отчетени националните условия за земеделие, които се различават много в рамките на Европейския съюз.
 

Министерства на земеделието в държавите — членки на ЕС

 

Подробна информация за схемите за подпомагане и за тяхното изпълнение

Решения на държавите от ЕС за директните плащания за 2015 — 2020 г.

Схема за основно плащане

Схема за основно плащане — вътрешно сближаване

Схема за единно плащане на площ и преходни помощи

Плащания за млади земеделски стопани

Преразпределително плащане

Схема за дребни земеделски стопани

Доброволно обвързано с производството подпомагане: всички подпомагани сектори — уведомление за преразгледаните решения, взети от държавите от ЕС до 1 август 2016 г.

Доброволно обвързано с производството подпомагане: най-подпомагани сектори — уведомление за решенията, взети от държавите от ЕС до 1 август 2014 г.

Доброволно обвързано с производството подпомагане: други подпомагани сектори — уведомление за решенията, взети от държавите от ЕС до 1 август 2014 г.

Финансови механизми в новата система

Прилагане на директни плащания за референтна година 2015 г.