Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Konsultacje dotyczące przeglądu programów WPR, w ramach których w szkołach rozdawane są produkty rolne

Konsultacje dotyczące przeglądu programów WPR, w ramach których w szkołach rozdawane są produkty rolne

Konsultacje
Konsultacje dotyczące przeglądu programów WPR, w ramach których w szkołach rozdawane są produkty rolne

Tytuł

Konsultacje dotyczące przeglądu programów WPR, w ramach których w szkołach rozdawane są produkty rolne 

 

Obszar polityki

Rolnictwo

 

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli i instytucje publiczne zainteresowane przeglądem programów WPR, w ramach których w szkołach rozdawane są produkty rolne. 

 

Czas trwania konsultacji

28.1.2013 – 22.4.2013

 

Cel konsultacji

W obszarze rolnictwa istnieją dwa programy skierowane przede wszystkim do uczniów szkół. Są to:

- europejski program „Mleko dla szkół”, w którym uczniowie otrzymują produkty mleczne,

- program „Owoce w szkole”, w ramach którego współfinansuje się rozdawanie owoców i warzyw.

 

W roku szkolnym 2010/2011 ponad 25 mln dzieci z krajów UE uczestniczących w obu programach otrzymało w ich ramach ok. 43 tys. ton owoców i warzyw oraz 300 tys. ton mleka i produktów mlecznych.

 

Z niedawno przeprowadzonych badań, np. oceny programu „Owoce w szkole” oraz specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego wynika, że obydwa programy należy udoskonalić i sprawić, by były skuteczniejsze. W dokumencie konsultacyjnym przedstawiono możliwe sposoby działania w tym kierunku poprzez wypracowanie bardziej jednolitej strategii w zakresie dostarczania dzieciom produktów rolnych i różne warianty osiągnięcia tego celu. Konieczne jest również przeanalizowanie, jak tego rodzaju programy mogą pomóc w sprostaniu nowym wyzwaniom, przed którymi stają producenci rolni.

 

Chodzi mianowicie o spadające zapotrzebowanie na świeże i tylko w minimalnym stopniu przetworzone produkty rolne, a tym samym ograniczone pole do działania na rynku niektórych rolników. Wynika to ze zmian w zachowaniach konsumentów oraz ich ograniczonego zainteresowania kwestiami żywności i rolnictwa. Aby zagwarantować długoterminowy popyt oraz możliwości rynkowe dla unijnych rolników, jak również ponownie przybliżyć konsumentom - a w szczególności dzieciom, czyli przyszłym konsumentom - kwestie związane z rolnictwem, konieczne może okazać się opracowanie szerzej zakrojonej i bardziej jednolitej akcji politycznej ukierunkowanej na dziec. 

 

W związku z tym konsultacje te mają na celu:

- rozpowszechnianie informacji i umożliwienie zainteresowanym stronom przedstawienia swoich uwag dotyczących określenia problemu, wyzwań i proponowanych rozwiązań

- zebranie informacji i dokumentów analitycznych w celu ułatwienia oceny skutków. 

 

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać sami obywatele, a także organizacje i instytucje państwowe.

 

Aby wziąć udział w konsultacjach, prosimy zapoznać się z dokumentem konsultacyjnym (streszczenie) oraz wypełnić kwestionariusz online.

 

Przed wypełnieniem kwestionariusza proszę zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z konsultacjami, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

 

Proponujemy, aby najpierw wypełnili Państwo kwestionariusz w trybie offline, a następnie przenieśli odpowiedzi do odpowiednich pól kwestionariusza online, korzystając z funkcji „kopiuj-wklej”.

 

Po wypełnieniu kwestionariusza w trybie online zostaną Państwo poproszeni o wysłanie formularza. W tym celu należy kliknąć na przycisk „Wyślij” – dopiero wtedy odpowiedzi zostaną wysłane.

 

Można też udzielić odpowiedzi w trybie offline i przesłać wypełniony kwestionariusz na adres agri-hort-schoolfruit@ec.europa.eu

 

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie, chyba że respondent wyraźnie zaznaczył, że się na to nie zgadza. Aby zapoznać się z ważnymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi, należy zapoznać się z opublikowanym razem zkonsultacjami specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności.

 

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje poproszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane zostaną opublikowane oddzielnie.

 

Zobacz dokument konsultacyjny

Dokument konsultacyjny

Streszczenie

 

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz online 

 

Dane kontaktowe

Odpowiedzialna służba:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział C.2 (Oliwa z Oliwek, Produkty Ogrodnicze)

E-mail: agri-hort-schoolfruit@ec.europa.eu

Adres pocztowy: Rue de la Loi 130, B-1049 Bruksela, Belgia

 

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji

347

 

Zobacz odpowiedzi

 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Uwagi zebrane w ramach konsultacji zostaną uwzględnione w ocenie skutków. Odpowiednie elementy zostaną włączone do sprawozdania z oceny skutków, które będzie zawierać osobny rozdział dotyczący przeprowadzonych konsultacji, najważniejszych wyników oraz respondentów. Sprawozdanie zostanie ukończone w trakcie 2013 r.

 

Ochrona danych osobowych

Specjalne oświadczenie o ochronie prywatności