Jordbruk och landsbygdsutveckling

Samråd inför översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk

Samråd inför översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk

Samråd
Samråd inför översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk

Titel

Översyn av EU:s politik för ekologiskt jordbruk – offentligt samråd

 

Politikområde

Jordbruk

 

Målgrupp

Alla personer, organisationer och myndigheter som är intresserade av översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk är välkomna att delta i samrådet.

 

Samrådsperiod

15 januari–10 april 2013

 

Syftet med samrådet

Bakgrund – ekologiskt jordbruk i EU

Ekologisk odling och produktion spelar en viktig ekonomisk roll för jordbruket i EU. Det ekologiska jordbruket är ett marknadsorienterat alternativ för jordbruksproducenter som vill tillgodose den ökande efterfrågan på ekologiska produkter av hög kvalitet.

Det ekologiska jordbruket stöds genom EU-bidrag, strategier och lagar, i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken. Tanken är att både öka konsumenternas förtroende och skapa förutsättningar för rättvis konkurrens bland ekologiska producenter i de 27 EU-länderna. Reglerna för ekologisk produktion fastställs i rådets förordning nr 834/2007 och kommissionens förordning nr 889/2008.

Det ekologiska jordbruket täcker en relativt liten del av EU:s utnyttjade jordbruksareal – cirka fem procent – men sektorn drivs på av en allt större efterfrågan från konsumenterna. Kommer konsumenterna i den rådande lågkonjunkturen att fortsätta att välja en mer hållbar livsstil och öka sin konsumtion av ekologiska produkter?

Vad gäller samrådet?

EU-kommissionen vill gärna ha dina synpunkter på hur vi bäst kan utveckla det ekologiska jordbruket.

Centrala frågor:

  • Förenkla regelverket utan att urvattna normerna
  • Samexistens mellan genmodifierade grödor och ekologiskt jordbruk
  • Bättre kontroll- och handelssystem för ekologiska
  • De nya märkningsreglernas genomslag (särskilt den nu obligatoriska användningen av EU-logotypen på alla ekologiska produkter från EU – har det gjort att ekologiska produkter syns bättre?)

Andra frågor:

  • Handlingsplan – år 2004 tog kommissionen fram en handlingsplan för att utveckla det ekologiska jordbruket i EU, vilket var ytterligare en drivkraft för sektorn. Genom det här samrådet vill vi få allmänhetens synpunkter på områden där det kan behövas en ny handlingsplan.
  • Kontroller – för att sektorn ska kunna utvecklas måste man kunna garantera dess integritet. På grund av vissa bedrägerier på senare tid måste vi skärpa kontrollerna och tillsynen för att se till att reglerna följs.
  • Import – EU har infört importregler för att reglera den växande världshandeln med ekologiska produkter. På grund av den snabba marknadsutvecklingen måste vi rätta till regelverkets brister, så att handeln med ekologiska produkter kan fungera smidigt i framtiden.

Se också kommissionens rapport om tillämpning av de gällande reglerna för ekologiskt jordbruk.

 

Så här lämnar du ditt bidrag

Om du vill delta i samrådet ber vi dig att fylla i webbenkäten. Frågorna gäller översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk på olika områden. Om du har ont om tid kan du välja att bara svara på de obligatoriska frågorna.

När du har fyllt i webbformuläret uppmanas du att klicka på ”Skicka”. Först då skickas formuläret.

Samrådet är anonymt. Ditt bidrag får ett slumpmässigt löpnummer som enda tekniska identifikation. Den registeransvariga kontrollerar att uppgifterna är korrekta och att resultaten endast används i sammanställd form, så att det inte ska gå att identifiera enskilda svar i en svarskategori.

Dina svar kommer inte att publiceras, utom särskilda bidrag som du skickar direkt till den ansvariga avdelningen (se nedan). De läggs ut på den här webbplatsen, om du inte uttryckligen ber oss att inte göra det.

 
 

Gå till frågeformuläret

>> Webbenkät

 

Viktig information

Språk

Du kan delta i samrådet på vilket officiellt EU-språk du vill. Men för att vi lättare ska kunna läsa och analysera bidragen skulle vi uppskatta om du kan svara på engelska, eller åtminstone bifoga en sammanfattning på engelska.

EU:s öppenhetsregister

För att öka öppenheten uppmanas organisationerna att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i öppenhetsregistret och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget under en särskild rubrik.

Ansvarsfriskrivningr

Observera att detta dokument har tagits fram enbart i informations- och samrådssyfte. Det har inte antagits eller på annat sätt godkänts av EU-kommissionen och ska inte anses representera kommissionspersonalens åsikter. Det varken föregriper eller ger uttryck för kommissionens ståndpunkt i de aktuella frågorna. Kommissionen kan inte garantera att uppgifterna är korrekta och frånsäger sig allt ansvar för hur uppgifterna används.

  

Bakgrundsmaterial

EU-förordningar om ekologiskt jordbruk

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2012 – Revision av det kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av ekologiska produkter

EU:s handlingsplan för ekologiskt jordbruk (2004)

Webbplats om ekologiskt jordbruk

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig avdelning:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Enhet H3 - Ekologiskt jordbruk

 

E-post:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Postadress:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bryssel
Belgium

 

Antal bidragen på detta samråd

44846 + 1450

 

Läs bidragen

 

Resultaten av samrådet och kommande etapper

Genom samrådet kan allmänheten och berörda parter framföra sina synpynkter på kommissionens initiativ i ett tidigt skede. Resultaten av samrådet läggs ut på den här webbplatsen.

 

Skydd av personuppgifter