Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Konzultácia o revízii politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

Konzultácia o revízii politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

Konzultácie
Konzultácia o revízii politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

Názov

Preskúmanie politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva – verejná konzultácia

 

Oblasť politiky

Poľnohospodárstvoe

 

Cieľové skupiny

Privítame príspevky všetkých občanov, organizácií a orgánov verejnej správy, ktorých sa týka revízia politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva.

 

Obdobie trvania konzultácie

15. 1. 2013 – 10. 4. 2013

 

Cieľ konzultácie

Kontext – ekologické poľnohospodárstvo v EÚ

Ekologické poľnohospodárstvo a produkcia zohrávajú významnú úlohu v európskom poľnohospodárstve. Môžu predstavovať trhovo orientovanú alternatívu pre poľnohospodárskych výrobcov, ktorí chcú reagovať na zvyšujúci sa dopyt po kvalitných produktoch šetrných k životnému prostrediu.

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je ekologická výroba podporovaná finančne, politicky aj legislatívne. Cieľom prístupu EÚ je posilniť dôveru spotrebiteľov a zároveň vytvoriť podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami ekologických poľnohospodárskych produktov v 27 členských štátoch EÚ. Pravidlá ekologickej výroby sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/2007  a v nariadení Komisie č. 889/2008.

Napriek tomu, že sa ekologické poľnohospodárstvo vykonáva na relatívne obmedzenej časti využívanej poľnohospodárskej plochy EÚ (približne 5 %), rastúci dopyt spotrebiteľov napomáha jeho rozvoju. Bude aj v súčasnej nepriaznivej hospodárskej situácii rásť počet tých, ktorí majú záujem o udržateľný životný štýl a zvýši sa spotreba ekologických produktov?

Okruh tém konzultácie

Európska komisia by v rámci tejto konzultácie chcela zhromaždiť názory týkajúce sa optimálneho rozvoja ekologického poľnohospodárstva.

Kľúčové témy:

  • zjednodušenie právneho rámca, ktoré nie je sprevádzané oslabením noriem kvality,
  • koexistencia geneticky modifikovaných plodín a ekologického poľnohospodárstva,
  • lepšie kontrolné mechanizmy a obchodné opatrenia pre produkty ekologického poľnohospodárstva
  • vplyv nových pravidiel označovania (najmä povinného používania európskeho loga EÚ na všetkých ekologických produktoch – zvýšilo toto opatrenie viditeľnosť ekologických produktov?)

Iné témy:

  • Akčný plán – v roku 2004 Komisia začala realizovať akčný plán rozvoja ekologického poľnohospodárstva v Európe, ktorý poskytol ďalší impulz pre tento sektor. Táto konzultácia je zároveň príležitosťou na zhromaždenie názorov verejnosti o potrebe nového akčného plánu.
  • Kontroly – v záujme rozvoja sektora je nevyhnutné zaručiť dodržiavanie pravidiel. Niektoré nedávne prípady podvodov indikujú potrebu posilnenia kontrol a prísnejšieho vykonávania pravidiel.
  • Dovoz – na účely regulácie narastajúceho medzinárodného obchodu s ekologickými produktmi bol vytvorený dovozný režim. Vzhľadom na rýchle tempo rozvoja trhu je potrebné odstrániť nedostatky, aby sa zabezpečilo budúce hladké fungovanie nášho obchodu s ekologickými produktmi.

Pozri takisto: Správa Komisie – uplatňovanie súčasných pravidiel pre ekologické poľnohospodárstvo.

 

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy.

Ak sa chcete zúčastniť konzultácie, vyplňte internetový dotazník. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa revízie politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Ak máte menej ako 15 minút času, odpovedzte len na povinné otázky.

Po vyplnení celého online dotazníku sa zobrazí výzva, aby ste klikli na tlačidlo „Odoslať“. Dotazník sa odošle až po kliknutí na toto tlačidlo.

Táto konzultácia je anonymná. Každej odpovedi sa priradí náhodné číslo. Nezhromažďujú sa žiadne technické údaje, ktoré by mohli identifikovať respondentov. Správca údajov potvrdzuje, že uvedené informácie sú pravdivé, a zaručuje, že výsledky budú použité v súhrnnej forme, ktorá neumožní identifikáciu jednotlivcov v rámci určitej kategórie odpovedí.

Odpovede na online dotazník sa neuverejnia s výnimkou dodatočných príspevkov, ktoré boli zaslané zodpovednému útvaru (pozri ďalej), Takéto príspevky budú uverejnené na tejto internetovej lokalite, okrem prípadov, keď respondent s uverejnením nesúhlasí.

 
 

Zobraziť dotazník

>> Online dotazník

 

Dôležité informácie

Jazyk

Svoj príspevok môžte zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Z dôvodu uľahčenia analýzy a prístupu ku všetkým príspevkom by sme však ocenili, ak by bol váš príspevok v angličtine. Ak to nie je možné, priložte k vyplnenému dotazníku aspoň zhrnutie v anglickom jazyku.

Európsky register transparentnosti

V záujme transparentnosti vyzývame organizácie, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri transparentnosti a prijatím Kódexu správania. Príspevky nezaregistrovaných organizácií uverejňujeme oddelene od príspevkov členských organizácii registra.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Upozorňujeme, že tento dokument bol vypracovaný výhradne na informačné a konzultačné účely. Nebol prijatý a ani žiadnym spôsobom schválený Európskou komisiou a nemožno ho preto považovať za vyjadrenie jej názorov. Komisia ním v nijakom prípade nepredurčuje ani nevyjadruje svoju oficiálnu pozíciu k danej problematike. Európska komisia neručí za správnosť poskytnutých informácií, ani nepreberá zodpovednosť za ich používanie.

  

Podkladové dokumenty

Nariadenia EÚ o ekologickom poľnohospodárstve

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

Osobitná správa č. 9 (2012) Európskeho dvora audítorov – Audit systému kontrol upravujúceho výrobu, spracovanie, distribúciu a dovoz ekologických produktov

2004 Európsky akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo

Webová lokalita venovaná ekologickému poľnohospodárstvu

 

Kontaktné údaje

Zodpovedný útvar:

European Commission (Európska komisia)
Directorate-General for Agriculture and Rural Development (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka)
Unit H.3 - Organic farming (Oddelenie H3 – Ekologické poľnohospodárstvo)

 

E-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Poštová adresa:

Rue de la Loi 130
B-1049 Brusel
Belgicko

 

Počet odpovedí doručených v rámci tejto konzultácie

44846 + 1450

 

Zobraziť príspevky

 

Závery konzultácie a ďalšie kroky

Táto verejná konzultácia umožňuje zainteresovaným stranám a verejnosti poskytnúť Komisii podnety už v ranom štádiu tvorby politiky. Komisia sprístupní výsledky konzultácie na tejto webovej lokalite.

 

Ochrana osobných údajov