Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Konsultacje w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego

Konsultacje w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego

Konsultacje
Konsultacje w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego

Tytuł

Przegląd europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego ¬– konsultacje społeczne

 

Obszar polityki

Rolnictwo

 

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zachęcamy te organizacje i organy publiczne oraz tych obywateli, którzy są zainteresowani przeglądem europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego.

 

Czas trwania konsultacji

15.01.2013 r. – 10.04.2013 r.

 

Cel konsultacji

Kontekst – rolnictwo ekologiczne w UE

Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna odgrywają znaczącą rolę gospodarczą w krajobrazie rolnym UE. Mogą one stanowić rynkową alternatywę dla producentów rolnych pragnących odpowiedzieć na rosnący popyt na wysokiej jakości produkty przyjazne dla środowiska.

W ramach wspólnej polityki rolnej produkcję ekologiczną wspierają unijne dopłaty, strategie i przepisy. Podejście to ma służyć zwiększeniu zaufania konsumentów, a także stworzeniu warunków dla uczciwej konkurencji między producentami ekologicznymi w 27 państwach UE. Przepisy dotyczące produkcji ekologicznej zostały określone w rozporządzeniu Rady nr 834/2007  i rozporządzeniu Komisji nr 889/2008.

Na rolnictwo ekologiczne przeznaczony jest stosunkowo ograniczony areał gruntów rolnych wykorzystywanych w UE – ok. 5 proc. – jednak siłę napędową tego sektora stanowi rosnący popyt ze strony konsumentów. W warunkach obecnej recesji gospodarczej pojawia się pytanie, czy konsumenci w dalszym ciągu poszukiwać będą sposobów na bardziej zrównoważony styl życia i będą spożywać więcej produktów ekologicznych?

Zagadnienia będące przedmiotem konsultacji

W ramach konsultacji Komisja Europejska pragnie poznać Państwa opinie na temat tego, jak najlepiej rozwijać rolnictwo ekologiczne.

Zasadnicze zagadnienia:

  • uproszczenie ram prawnych – przy równoczesnym zagwarantowaniu, by nie stały się one zbyt elastycznedown
  • uprawa roślin zmodyfikowanych genetycznie a rolnictwo ekologiczne
  • lepsze systemy kontroli oraz porozumienia handlowe w zakresie produktów ekologicznych
  • wpływ nowych reguł etykietowania (w szczególności obowiązkowe obecnie używanie europejskiego logo na wszystkich produktach ekologicznych wytwarzanych w UE – czy dzięki temu produkty te stały się bardziej widoczne?)

Pozostałe zagadnienia:

  • Plan działania – w 2004 r. Komisja zainicjowała plan działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Europie, który nadał sektorowi impet. Niniejsze konsultacje stanowią również okazję do zasięgnięcia opinii społeczeństwa na temat tego, w jakich obszarach potrzebny może być nowy plan działania.
  • Mechanizmy kontrolne – dla zapewnienia rozwoju sektora konieczne jest zagwarantowanie uczciwości prowadzonych przez niego działań. Niektóre niedawno ujawnione przypadki oszustw wskazują na potrzebę wzmocnienia kontroli i bardziej rygorystycznego egzekwowania przepisów.
  • Import – ustanowiono system importowy w celu uregulowania rosnącego międzynarodowego handlu produktami ekologicznymi. Ze względu na szybkie tempo rozwoju tego rynku należy zaradzić niedociągnięciom, by zagwarantować sprawne funkcjonowania naszego handlu produktami ekologicznymi w przyszłości.

Zob. także sprawozdanie Komisji – stosowanie obecnych przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

 

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać obywatele, organizacje i organy publiczne.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online. W kwestionariuszu zaproponowano przegląd zagadnień związanych z rolnictwem ekologicznym. Jeżeli mają Państwo mniej niż 15 minut, mogą Państwo udzielić odpowiedzi jedynie na pytania obowiązkowe.

Po wypełnieniu kwestionariusza w trybie online zostaną Państwo poproszeni o wysłanie formularza. W tym celu należy kliknąć na przycisk „Wyślij” – dopiero wtedy odpowiedzi zostaną wysłane.

Konsultacje są anonimowe. Każdej odpowiedzi zostanie przydzielony losowo wybrany numer. Dzięki temu dane techniczne umożliwiające zidentyfikowanie respondentów nie będą gromadzone. Administrator danych potwierdza, że powyższe informacje są prawdziwe, i gwarantuje, że wyniki badania zostaną wykorzystane w formie zbiorczej, która uniemożliwia identyfikację osób w ramach poszczególnych kategorii odpowiedzi.

Odpowiedzi na kwestionariusze online nie zostaną opublikowane, z wyjątkiem dodatkowych opinii otrzymanych przez odpowiedzialny dział (zob. poniżej). Opinie te zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, chyba że przedłożona zostanie specjalna prośba, by tego nie robić.

 
 

Zobacz kwestionariusz

>> Kwestionariusz online

 

Uwaga

Język

Mogą Państwo przesyłać opinie w dowolnym języku urzędowym UE. Jednakże by ułatwić nam analizę oraz umożliwić sprawny dostęp do wszystkich opinii, pragniemy szczególnie zachęcić do nadsyłania opinii w języku angielskim, a jeśli nie jest to możliwe – do przesłania przynajmniej streszczenia w tym języku.

Europejski rejestr służący przejrzystości

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane zostaną opublikowane oddzielnie.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Niniejszy dokument został sporządzony jedynie na potrzeby wglądu i udzielenia informacji. Nie został on przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie powinien być uznawany za przedstawiający stanowisko personelu Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

  

Dokumenty referencyjne

Rozporządzenia UE w sprawie rolnictwa ekologicznego

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 9/2012 pt. „Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przywozu produktów ekologicznych”

Europejski plan działania w sprawie rolnictwa ekologicznego z 2004 r.

Strona internetowa poświęcona rolnictwu ekologicznemu

 

Dane kontaktowe

Odpowiedzialny dział:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit H.3 - Organic farming

 

Adres e-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Adres pocztowy:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bruksela
Belgia

 

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji

44846 + 1450

 

Zobacz odpowiedzi

 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Konsultacje publiczne są dla zainteresowanych stron i obywateli okazją do dostarczenia Komisji informacji na wczesnym etapie tworzenia strategii politycznej. Służby Komisji opublikują wyniki konsultacji na tej stronie.

 

Ochrona danych osobowych