Lauksaimniecība un lauku attīstība

Apspriešana par Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu

Apspriešana par Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu

Apspriešanas
Apspriešana par Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu

Nosaukums

Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības politikas pārskatīšana — sabiedriska apspriešana

 

Politikas joma

Lauksaimniecība

 

Mērķa grupas

Visi iedzīvotāji, organizācijas un valsts iestādes, kuras skar Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības politikas pārskatīšana.

 

Apspriešanas periods

15.01.2013.–10.04.2013.

 

Apspriešanas mērķis

Situācijas raksturojums — bioloģiskā lauksaimniecība ES

Bioloģiskajai lauksaimniecībai un ražošanai ir liela nozīme ES lauksaimniecībā. Lauksaimniecības produktu ražotājiem, kuri vēlas reaģēt uz aizvien lielāko pieprasījumu pēc augstas kvalitātes ekoloģiski tīriem produktiem, bioloģiskā lauksaimniecība var piedāvāt izdevīgu tirgus alternatīvu.

Kopējā lauksaimniecības politikā paredzēts bioloģisko lauksaimniecību atbalstīt ar ES subsīdijām, piemērotu politiku un tiesību aktiem. Šādas pieejas nolūks ir stiprināt patērētāju uzticību, vienlaikus radot apstākļus godīgai konkurencei starp bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem visās 27 ES dalībvalstīs. Noteikumi par bioloģisko ražošanu ir izklāstīti Padomes Regulā Nr. 834/2007  un Komisijas Regulā (EK) Nr. 889/2008.

Bioloģisko lauksaimniecību īsteno vien salīdzinoši nelielā ES lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībā (aptuveni 5 %), taču šī nozare attīstās, jo patērētāju pieprasījums aizvien palielinās. Vai patērētāji pašreizējās ekonomikas lejupslīdes laikā turpinās pievērsties ilgtspējīgākam dzīvesveidam un biežāk izvēlēsies bioloģiskos produktus?

Apspriešanas tēmu loks

Šajā apspriešanā Komisija vēlas uzzināt jūsu viedokli, kā vislabāk attīstīt bioloģisko lauksaimniecību.

Galvenie jautājumi:

  • tiesiskā regulējuma vienkāršošana, vienlaikus gādājot par standartu saglabāšanu,
  • ģenētiski modificēto kultūraugu un bioloģiskās lauksaimniecības līdzāspastāvēšana,
  • uzlabotas bioloģisko produktu kontroles sistēmas un labāks tirdzniecības režīms,
  • jauno marķēšanas noteikumu ietekme — vai Eiropas bioloģiskās produkcijas logotips, kas tagad jāizvieto uz visas ES saražotās bioloģiskās produkcijas, gādā par lielāku atpazīstamību?

Citi jautājumi:

  • rīcības plāns — Komisija ar to nāca klajā 2004. gadā, lai attīstītu bioloģisko lauksaimniecību Eiropā, un tas deva papildu impulsu nozares izaugsmei. Šī apspriešana dod arī iespēju noskaidrot sabiedrības viedokli jomās, kurās varētu būt nepieciešams jauns rīcības plāns,
  • kontrole — lai nozare attīstītos, svarīgi ir garantēt tās integritāti. Nesenie krāpšanas gadījumi liecina, ka vajadzētu pastiprināt kontroli un vairāk gādāt par noteikumu ievērošanu,
  • imports — ir izveidots importa režīms, lai regulētu bioloģisko produktu starptautisko tirdzniecību, kas kļūst arvien plašāka. Tā kā tirgus attīstās tik strauji, ir jānovērš nepilnības, lai nākotnē nodrošinātu bioloģiskās produkcijas netraucētu tirdzniecību.

Sk. arī Komisijas ziņojumu par pašreizējo noteikumu piemērošanu bioloģiskajai lauksaimniecībai.

 

Kā iesniegt atbildes

Mēs gaidām atbildes no iedzīvotājiem, organizācijām un valsts iestādēm.

Ja gribat piedalīties šajā apspriešanā, aicinām jūs atbildēt uz anketas jautājumiem internetā. Anketā ierosināts pārskatīt dažus jautājumus, kas saistīti ar bioloģisko lauksaimniecību. Ja jūsu rīcībā ir mazāk nekā 15 minūtes, varat atbildēt tikai uz obligātajiem jautājumiem.

Kad būsit aizpildījis elektronisko anketu, ekrānā parādīsies aicinājums noklikšķināt uz pogas “Nosūtīt”. Atbildes tiks nosūtītas tikai tad, ja noklikšķināsit uz šīs pogas.

Apspriešana ir konfidenciāla. Katrai atbildei piešķirs nejauši izvēlētu apstrādes numuru, lai netiktu savākti nekādi tehniski dati, pēc kuriem varētu identificēt respondentus. Atbildīgais par datu apstrādi apliecina, ka iepriekšminētā informācija ir pareiza, un garantē, ka rezultātus izmantos apkopotā veidā, neradot iespēju attiecīgajā atbildes kategorijā identificēt atsevišķas personas.

Internetā aizpildītās atbildes netiks publicētas, izņemot attiecīgajam dienestam īpaši iesniegtos viedokļus (sk. zemāk). Tos publicēsim šajā tīmekļa vietnē, izņemot, ja būs īpaši pieprasīts to nedarīt.

 
 

Skatīt aptaujas jautājumus

>> Anketa internetā

 

Svarīga informācija

Valoda

Savu viedokli varat paust jebkurā ES oficiālajā valodā. Tomēr mēs priecātos, ja jūs atbildes — vai vismaz to kopsavilkumu — sniegtu angļu valodā, jo tas palīdzētu mums analizēt datus un vieglāk saprast atbilžu saturu.

Eiropas Pārredzamības reģistrs

Pārredzamības labad organizācijas tiek aicinātas sniegt atklātībai visu būtisko informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus būs iesniegušas reģistrētās organizācijas.

Atruna

Šis dokuments ir izstrādāts, lai iegūtu informāciju un apspriestos ar sabiedrību. To nav pieņēmusi vai jebkādā veidā apstiprinājusi Eiropas Komisija, un to nevajadzētu uzskatīt par Komisijas dienestu viedokli. Dokumentā netiek iepriekš izklāstīta Komisijas nostāja aplūkotajos jautājumos vai dots priekšstats par to, kāda tā varētu būt. Eiropas Komisija negarantē sniegtās informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par tās izmantošanu.

  

Saistītie dokumenti

ES regulas par bioloģisko lauksaimniecību

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 9 (2012) par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas, apstrādes, izplatīšanas un importēšanas kontroles sistēmu revīziju

2004. gada Eiropas rīcības plāns bioloģiskās lauksaimniecības jomā

Bioloģiskās lauksaimniecības tīmekļa vietne

 

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests:

Eiropas Komisija
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
H.3. nodaļa. Bioloģiskā lauksaimniecība

 

E-pasts:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Pasta adrese:

Rue de la Loi 130
B-1049 Brussels
Belgium

 

Šajā apspriešanā saņemto atbilžu skaits

44846 + 1450

 

Skatīt nosūtītos komentārus

 

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi

Šajā sabiedriskajā apspriešanā ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem ir iespēja jau agrīnos politikas veidošanas posmos paust savu viedokli Komisijai. Apspriešanas rezultātus Komisijas dienesti publicēs šajā tīmekļa vietnē.

 

Personas datu aizsardzība